Miljöhänsyn

Spårvägen är ett miljövänligt alternativ för kollektivtrafik. Kommunens miljöprogram har ambitiösa mål och spårvägen är ett led för att möta målen.

Miljökrav med tuffa mål

  • Lund ska minska utsläppen av växthusgaser till nästan noll år 2050.
  • Nya delmål  i kommunens miljöprogram, LundaEkoll, anger att klimatutsläppen ska minska med 80 procent till år 2030. Du kan läsa mer om miljö, klimat och hållbarhet i kommunen här.
  • För att uppfylla de ambitiösa klimatmålen ställs det krav på en förändring i hur vi nyttjar resurserna. Det ställer också krav på hur vi planerar staden.
  • Transporter står för den största delen av klimatutsläppen.
  • Spårvägen bidrar till en minskning av klimatutsläppen, genom att man fyller energibehovet med förnybar energi.
  • Restvärme från forskningsanläggningarna MAX IV och ESS kommer att hålla torg och spårvagnshållplatser snö- och isfria, vilket bidrar till mindre slitage och underhåll av vagnarna.
  • Stora delar av spårvägen kommer löpa genom ett ytskikt av gräs, vilket fördröjer dagvattenavrinningen och har en positiv effekt på buller.