Stadsutveckling

I Lunds kommun bor och verkar människor från hela världen. Att skapa plats för alla oavsett bakgrund, kön och ålder är en självklarhet, men även en förutsättning för att spännande möten och innovativa idéer ska uppstå.

Visionskarta: Stadsutveckling längs med spårvägen i Lund. Bild: Lunds kommun.

Lunds befolkning väntas fortsätta växa vilket påverkar framtida skatteintäkter och behovet av kommunal samhällsservice. Trenden är att färre medborgare kommer att behöva försörja fler och behovet av kommunala tjänster väntas öka snabbare än skatteintäkterna. Lunds kommun har som mål att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Effektivare markanvändning och samutnyttjande blir nödvändigt, också i stadsplaneringen. Den expanderande bostadsmarknaden och det ökande näringslivets önskemål och behov ska tillfredsställas samtidigt som jordbruksmarken och annan oexploaterad mark utanför tätortsgränsen så långt som möjligt ska bevaras för livsmedelsförsörjning och klimatanpassningsåtgärder. 

Staden Lund ska växa hållbart

Sverige har Europas snabbaste urbanisering och Lund är en av de kommuner som har stark tillväxt. Tillväxt är positivt, men staden måste behålla sitt hållbara fokus och växa varsamt — ekologiskt, ekonomiskt och socialt. 

Infrastrukturen kan användas av fler

Idag är de olika områdena i Lund relativt utspridda. I framtiden är det tänkt att staden ska bli tätare och mer sammanhängande. Det medeltida centrum och den nya forskarstaden i nordost binds samman med en spårväg. Genom förtätning, förädling och byggande av blandstad kopplas de tidigare separerade områdena samman. Lund ska växa inåt.

Att begränsa den ytmässiga expansionen av staden stärker förutsättningarna för minskad resursanvändning och klimatpåverkan. När fler människor lever och rör sig på en begränsad yta kan till exempel infrastrukturen användas av fler och det finns bättre möjligheter för hållbara transportmedel tack vare de kortare avstånden. En tätare och mer blandad stad gör det lättare för barn, äldre och funktionshindrade att förflytta sig. Förtätning kan även bidra till en ekonomisk hållbarhet och hushållning av kommunens ekonomi, då fler kan utnyttja vatten- och avloppsledningar, skolor, parker och vägar. Istället för att bygga nytt kan det som redan finns utvecklas och samutnyttjas.

Det ska vara lätt att göra hållbara val i vardagen

Tillgänglighet är ett begrepp som präglar strategier för hela regionen. Det handlar om att ha tillgång till många olika funktioner inom rimlig restid, kostnad och bekvämlighet. Kollektivtrafik ska binda samman arbetsplatser, bostadsområden, service och fritid med kultur, rekreation och natur. I Lund planerar vi staden med människan i fokus. Du ska lätt kunna gå, cykla och resa kollektivt. Fler ska välja att ställa bilen och fler ska kunna ta del utifrån sina förutsättningar.Genom att låta stadsutvecklingen ha spårvägen som ryggrad skapas goda förutsättningar för ett kollektivt resande.

  Bygga blandat och tätt
Delar av centrala Lund hyser tusentals arbetsplatser, men det är få som bor där. Lund ska växa genom förtätning och blandad bebyggelse, så att staden kan leva dygnet runt.
 
Skapa mötesplatser
Järnväg, tunnelbana och spårväg har en sak gemensamt - de skapar långsiktighet. Fast kollektivtrafik ger trygghet för människor, handel och verksamheter och skapar förutsättningar för staden att växa intill.
 
Koppla samman staden
Idag är Lund utspritt och ödsligt på sidan håll. I framtiden ska staden bli tätare och mer sammanhängande. Medeltidsstaden i centrum och den nya forskarstaden i nordost ska byggas ut och bindas samman med en spårväg.
 
Resa hållbart
I Lund planerar vi staden med människan i fokus. Man ska lätt kunna gå, cykla och resa kollektivt. Fler ska välja att ställa bilen. Fler ska kunna ta del av staden utifrån sina förutsättningar. Därför är det viktigt med infrastruktur som visar riktning och kontinuitet.

 

Att anlägga spårburen trafik visar också på långsiktighet. Arbetet med transporter är en naturlig del av stadsplaneringen: transporter är stadens skelett och nerv. 

Den stora utmaningen i stads- och samhällsplaneringen ligger i att förverkliga målen om nollutsläpp samtidigt som Lund växer. Det måste vara lätt att göra hållbara val i vardagen. Arbetsplatser och vardaglig service behöver finnas nära hållplatser. Spårvägen blir en drivkraft för bebyggelse längs linjen och kopplar samman internationella, nationella, regionala och kommunala målpunkter.

Kollektivtrafiken kompletteras med goda möjligheter att cykla och gå. Längs med hela spårvägen blir det cykeloch gångstråk.

Lunds vision

Lund skapar framtiden - med kunskap, innovation och öppenhet.

Lunds vision är utgångspunkten för kommunens styrning och tillsammans med förhållningssätten och kommunens grunduppdrag ska den genomsyra allt vi gör. Visionen ska bli en språngbräda och ledstjärna både i det dagliga arbetet och i den långsiktiga utvecklingen. Här kan du läsa mer om Lunds vision.