Organisation

Projekt Spårväg Lund C - ESS är ett samarbetsprojekt mellan Lunds kommun och Region Skåne. Parterna arbetar sedan 2013 i en gemensam projektorganisation. Lunds kommun ansvarar för infrastrukturen. Region Skåne ansvarar för finansiering och inköp av fordon, byggnation av depå, kundmöte och trafikering.

Bilden visar organisationsplanen, där grönmarkerat avser Lunds kommuns ansvarsområden och orangemarkerat avser Region Skånes ansvarsområden.

Infrastruktur

Lunds kommun ansvarar för bygget av spårvägen. Entreprenören Skanska utförde arbetet, som förutom att lägga spår innebar flytt av ledningar, byggande och flytt av bro till E22, anpassning av ytor för framkomlighet under byggtiden, anläggande av gång- och cykelvägar, flytt och plantering av träd med mera.

Fordon

Region Skåne, genom Skånetrafiken, ansvarar för inköp av fordon. Order har lagts på sju spårvagnar som är ca 33 meter långa. Leverantör är spanska CAF.

Affär ochTrafik

Region Skåne, genom Skånetrafiken, ansvarar för trafiken på spårvägen. Turerna ska schemaläggas och bemannas. Samma avtal som gäller för övriga trafikslag inom Skånetrafiken, kommer att gälla för spårvägen. Den kontrakterade trafikoperatören vid trafikstart är Vy. Trafikstart är planerad till den 13 december, 2020.

Kundmöte

Region Skåne, genom Skånetrafiken, är ansvarig för biljettförsäljning och trafikinformation. Spårvagnarna är en del av Skånetrafikens utbud och samma biljettsystem gäller. 

 

Visionsbild depå, Region Skåne

Depå

Region Skåne ansvarar, genom Skånetrafiken, för uppförandet av depån vid spårvägens norra ändhållplats. Region Skåne äger depån. Depån består av verkstad och uppställningsplats för spårvagnar som inte är i trafik. Här ska spårvagnarna städas, tvättas och underhållas. Personal som spårvagnsförare och trafikledare kommer att utgå från depån.