Finansiering

Projekt Spårväg Lund C - ESS är ett samarbetsprojekt mellan Lunds kommun och Region Skåne. Lunds kommun ansvarar för infrastrukturen. Region Skåne ansvarar för inköp och underhåll av spårvagnar, bygge och förvaltning av depå samt upphandling av trafikoperatören.

 • Investeringskostnaden för infrastrukturen prognosticeras till cirka 890 mnkr. Lunds kommun har till investeringen fått medfinansiering från staten på 373 miljoner kronor (genom Sverigeförhandlingen med 298,4 mnkr och Stadsmiljöavtalet med 74,5 mnkr).
 • Region Skåne finansierar fordonen med 297 mnkr och depån med 270 mnkr. Fordonen har en avskrivningstid på 25 år (den tekniska livslängden är längre). Depån har en avskrivningstid på 40 år.

Stadsmiljöavtalet

Lunds kommun har till investeringen i spårvägen fått statligt stöd via Trafikverkets så kallat "Stadsmiljöavtal". Syftet med stödet är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik.

För Lunds kommun innebär Stadsmiljöavtalet att kommunen åtar sig en del motprestationer för bidraget:

 • Förtätning i Kunskapsstråket.
 • Utbyggnad av Brunnshögsområdet.
 • Utbyggnad av kollektivtrafik.
 • Utveckling av stadsbusslinjenätet.
 • Utbyggnad av gång- och cykelnätet.

Dessutom ingår det i avtalet att Lunds kommun ser över hastighet och utformning av gatorna i staden, med hänsyn till gående, cyklister och kollektivtrafik. Kommunen ska också se över parkeringsstrategi, parkeringsnorm och avgifter för minskat antal bilar och biltrafik i staden. Under tiden för spårvägsbygget har kommunen bland annat  arbetat med mobility management (uppmuntran till hållbart resande).

Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen syftar till att genomföra åtgärder som förbättrar tillgänglighet och kapacitet i transportsystemet och leder till ett ökat bostadsbyggande i storstadsregionerna.

För Lunds kommun innebär Sverigeförhandlingen att:

 • Staten åtar sig att medfinansiera storstadsåtgärder i Lund med 74,5 miljoner kronor till spårvägen, utöver redan beviljade medel via stadsmiljöavtal. 
 • Staten åtar sig att medfinansiera cykelåtgärder vid Lund C med 40,75 miljoner kronor.
 • Lunds kommun åtar sig att färdigställa totalt 15 000 bostäder till och med år 2035.
 • Lunds kommun åtar sig att medfinansiera med 120 miljoner kronor för investering av ny höghastighetsjärnväg.
 • Höghastighetsstation i Lund ska vara Lund C.
 • Lunds kommun åtar sig att förskottera medel till staten för investering av ny höghastighetsjärnväg via Lund C med 116 miljoner kronor, vilket återbetalas med sista del år 2035.

Fastighetsägarna

Fastighetsägarna längs spårvägsstråket är medfinansiärer på så vis att de är med och betalar gatukostnadsersättning.

Beräknad avkastning på investeringen är:

 • Bättre miljö, fler kollektivresenärer.
 • Positiv stadsutveckling, stadsliv, nya mötesplatser.
 • Höjda markpriser på kommunal mark.
 • Högre tillväxttakt i bostadsbyggandet.