Dokument

Nedan är några av dokumenten som står till grund för arbetet med spårvägen i Lund.

 

Kommunövergripande dokument:

Översiktsplan för Lunds kommun (extern webbplats)
LundaEko II: Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020 (pdf)
LundaMaTs III: Strategi för hållbart transportsystem i Lunds kommun
Gång- och cykelvägar Riktlinjer för utformning för fotgängare och cyklister.pdf
Trafikstrategi för Lund NE/Brunnshög
Dispositionsplan för Centrala Brunnshög (pdf)

 

Visionsdokument och prognoser:

Lunds vision (lund.se)
Skånes befolkningsprognos 2012-2021 (pdf)
Strukturbild för Skåne (en annan webbplats)
Strategier för den flerkärniga Skåne (pdf)
Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne – med sikte på 2020 (pdf)
TemaPM Vilka fysiska strukturer gerenerar mest tillväxt? (pdf)
Satsningar på kollektivtrafik för ökat bostadsbyggande (pdf)
TemaPM Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad miljöpåverkan (pdf)

 

Utredningar Spårväg Lund C-ESS samt stöddokument:

Lätt spårtrafik: En inledande studie (pdf) 
Förstudie 2011: Spårväg Lund C till ESS (pdf)
Systemanalys för buss, superbuss och spårvagn (pdf)
Rapport: Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystem mellan Lund C och ESS (pdf)
PM Skånetrafiken: Spårvagn kontra buss: Kapacitet, kostnader och intäkter (pdf)
Rapport: Trafikekonomi Spårväg Lund C till ESS (pdf)
PM Skånetrafiken: Trafikekonomi Superbuss Lund C - Lund ESS (pdf)
Rapport Nyttan med spårväg - katalysator för attraktivitet och tillväxt (pdf)
Rapport Stadsplanering och fastighetsvärden - Spårväg Lund C till ESS (pdf)
Samhällsekonomi Spårväg Lund C-ESS - Fördjupad utredning(pdf) 
PM Fördjupad analys för investeringskostnad för spårväg Lund C - ESS (pdf)

Handledning för spårvägsplanering i Skåne (pdf)
Rapport Basic Vehicle Parameters: Tram Concept for Skåne (pdf) 
Rapport Spårvagnskoncept för Skåne, en kort version på svenska (pdf)
Rapport: En god helhetslösning för spårvägen i staden (pdf) 
Rapport Spårväg Lund C-ESS: Buller och vibrationer (pdf)
Rapport Elektriska och magnetiska fält inom spårvägstrafiken (pdf)
PM Ledningsutredning i samband med spårvägsanläggning (pdf)
Rapport Analys av lämplig genomförandestrategi för spårvägsutbyggnad i Lund (pdf)

Detaljplaner för Spårväg Lund C - ESS (webbsida)
Designkoncept: Vagn och hållplats (pdf)
Riktlinjer för gestaltning: Spårväg Lund C-ESS, del 1 Bakgrund och analys (pdf, 5 Mb)
Riktlinjer för gestaltning: Spårväg Lund C-ESS, del 2 Utformningsprinciper (pdf, 18 Mb)
Riktlinjer_for_gestaltning_Spårväg_Lund_C_ESS_del_3_Utformning_av_sträckan_pdf
Rapport Träd vid spårväg (pdf)
PM Spårvägens hållplats på Clemenstorget (pdf)
Projekteringsanvisningar för spårväg i Skåne: Lund, Malmö och Helsingborg (pdf)

Opionionsmätning 2013 och 2012 (pdf)
Opinionsmätning 2014 (pdf)  
Granskning Spårväg - slutpresentation (2 MB, pdf)
Granskning Spårväg - rapport med bilagor (8 MB, pdf) 
500 röster om framtidens Clemenstorg. Sammanställning av medborgardialogen, våren 2016.
Slutrapport: Second opinion gällande avtal med Skanska, Kraftringen, VA Syd och Region Skåne (pdf)

 

Trycksaker:

Broschyr i fickformat: Spårväg Lund C - ESS (pdf)
Destination: Lund (pdf)

Utställningshäfte. Spårväg Lund C - ESS: Utformning av gaturum (pdf)
Broschyr Nytt trafikslag i Lund (pdf)