Detaljplaner

Detaljplanerna för spårvägen vann laga kraft i samband med beskedet från Mark- och miljööverdomstolen, den 11 november, 2015.

Så är spårlinjen indelad i sex detaljplaner. Illustration: Lunds kommun

 

Detaljplanernas syfte är att pröva lämpligheten att anlägga spårväg mellan Lund C och ESS, för att tillgodose det långsiktiga behovet av ett attraktivt kollektivtrafiksystem. På grund av de olika förutsättningarna för spårvägen i olika delar av staden har handlingen delats upp i sex olika planer:

 Clemenstorget - Bredgatan 
 Getingevägen - Tornavägen
 Tornavägen - Motorvägen E22
 Motorvägen E22 - norr om Solbjersvägen
 Norr om Solbjersvägen - Odarslövsvägen 
 Odarslövsvägen - Spårvagnsdepån 

Gratiskt element - grön linje

Detaljplanerna i sin helhet

Detaljplan för Spårväg Clemenstorget - Bredgatan:

Planbeskrivning (pdf)
Detaljplan (pdf)
Illustrationsplan (pdf)
Miljökonsekvensbeskrivning (pdf)
Buller och vibrationer (pdf)
Samrådsredogörelse (pdf)
Utlåtande (pdf)
Tjänsteskrivelse Godkännande i Byggnadsnämnden (pdf)

Länsstyrelsens beslut (pdf)
Dom från Mark- och miljödomstolen (pdf)
Dom från Mark- och miljööverdomstolen (pdf)

Lagakraftbevis (pdf)

 

Detaljplan för Spårväg Getingevägen - Tornavägen:

Planbeskrivning (pdf)
Detaljplan A (pdf)
Illustrationsplan A (pdf)
Detaljplan B (pdf)
Illustrationsplan B (pdf)
Miljökonsekvensbeskrivning (pdf)
Buller och vibrationer (pdf)
Samrådsredogörelse (pdf)
Utlåtande (pdf)
Tjänsteskrivelse (pdf)

Länsstyrelsens beslut (pdf)
Dom från Mark- och miljödomstolen (pdf)
Dom från Mark- och miljööverdomstolen (pdf)

Lagakraftbevis (pdf)

 

Detaljplan för Spårväg Tornavägen - Motorvägen E22:

Planbeskrivning (pdf)
Detaljplan A (pdf)
Illustrationsplan A (pdf)
Detaljplan B (pdf)
Illustrationsplan B (pdf)
Miljökonsekvensbeskrivning (pdf)
Buller och vibrationer (pdf)
Samrådsredogörelse (pdf)
Utlåtande (pdf)
Tjänsteskrivelse (pdf)

Länsstyrelsens beslut (pdf)
Dom från Mark- och miljödomstolen (pdf)
Dom från Mark- och miljööverdomstolen (pdf)

Lagakraftbevis (pdf)

 

Detaljplanen Motorvägen E22 - norr om Solbjersvägen:

Planbeskrivning (pdf)
Detaljplan A (pdf)
Illustrationsplan A (pdf)
Detaljplan B (pdf)
Illustrationsplan B (pdf)
Miljökonsekvensbeskrivning (pdf)
Buller och vibrationer (pdf)
Samrådsredogörelse (pdf)
Utlåtande (pdf) 
Tjänsteskrivelse (pdf)

Länsstyrelsens beslut (pdf)
Dom från Mark- och miljödomstolen (pdf)
Dom från Mark- och miljööverdomstolen (pdf)

Lagakraftbevis (pdf)

 

Detaljplanen Norr om Solbjersvägen - Odarslövsvägen:

Planbeskrivning (pdf)
Detaljplan A (pdf)
Illustrationsplan A (pdf)
Detaljplan B (pdf)
Illustrationsplan B (pdf)
Miljökonsekvensbeskrivning (pdf)
Buller och vibrationer (pdf)
Samrådsredogörelse (pdf)
Utlåtande (pdf)
Tjänsteskrivelse (pdf)

Länsstyrelsens beslut (pdf)
Dom från Mark- och miljödomstolen (pdf)
Dom från Mark- och miljööverdomstolen (pdf)

Lagakraftbevis (pdf)

 

Detaljplanen Odarslövsvägen - Spårvagnsdepån:

Planbeskrivning (pdf)
Detaljplan A (pdf)
Illustrationsplan A (pdf)
Detaljplan B (pdf)
Illustrationsplan B (pdf)
Miljökonsekvensbeskrivning (pdf)
Buller och vibrationer (pdf)
Samrådsredogörelse (pdf)
Utlåtande (pdf)
Tjänsteskrivelse (pdf)

Länsstyrelsens beslut (pdf)
Dom från Mark- och miljödomstolen (pdf)
Dom från Mark- och miljööverdomstolen (pdf)

Lagakraftbevis (pdf)

Gratiskt element - grön linje