Spårvägens utformning

Spårvägen har en tydlig avgränsning mot de övriga trafikslagen med en kontrasterande vit linje som är byggd i portugisisk granit.

Alla trafikslag har sin egen plats i spårvägsstråket. Spårvägen är avgränsad med en upphöjd vit linje och spåret ligger i gräs. Det hindrar andra trafikanter att av misstag hamna i spårområdet. Bilden visar spårvägen i LTH-parken. Foto: Kristina Strand Larsson.

Spårvägsområdet är upphöjt i jämförelse med omgivande ytor. Stora delar av spårområdet är gräsbelagda.

Intill hela spårvägen har vi byggt gång- och cykelbanor. På vissa delsträckor finns också körbanor för motortrafik. Det är enkelt att tyda var spårvagnarna ska gå och var de andra trafikanterna kan röra sig på ett säkert sätt.

Till skillnad från andra trafikslag kräver spårvagnar inte hårdgjorda ytor. Rälen kan med fördel läggas i miljövänligare material, så som grus, gräs eller sedum. Cirka 80 % av hela spårvägslinjen mellan Lund C och ESS går i gräs. Förutom att det är estetiskt tilltalande, absorberar gräs buller, binder partikelföroreningar, tar hand om dagvatten och ger biologisk mångfald. 

Gräset har också en viktig funktion för trafiksäkerheten. Det inbjuder inte till cykling eller gångtrafik, utan tydliggör att detta utrymme enbart tillhör spårvagnarna.