Frågor och svar om trafiksäkerheten

Spårvagnarna är ett helt nytt inslag i Lunds stadsbild. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren om spårvagnarna och trafiksäkerheten.

Har spårvagnen alltid förtur?
Som fotgängare, cyklist och bilist har du skyldighet att ge fri väg till en spårvagn som närmar sig. En spårvagn kan inte väja. Tänk på att se dig noga för. 

Hur fort går en spårvagn?
När spårvagnen kör över torg och vid hållplatser är maxhastigheten 18 km/timme. Genom korsningar är farten max 30 km/timme. Utanför stadskärnan kan spårvagnen köra i cirka 40-50 km/timme.

Hur lång bromssträcka har en spårvagn?
Spårvagnens bromssträcka beror på många saker, som till exempel hastighet, lutning och reaktionstid från förare. Tänk på att om spårvagnen måste tvärbromsa kan passagerna inne i vagnen ramla och skada sig. Men det är du som är i spåret som löper störst risk att bli skadad. Så var försiktig, se dig för.

Hur är Lunds spårväg utformad?
Lunds spårväg är öppen och integrerad i staden. Spårvägsområdet är upphöjt i jämförelse med omgivande ytor. Inspirationen kommer från Frankrike. En vit linje i granit avgränsar spårvägen på båda sidor längs hela banan. Den vita linjen sticker upp 12 centimeter. Den ska du inte korsa, även om du kan gå över spårområdet. Den vita linjen hindrar andra trafikanter att av misstag hamna i spårområdet.


Stora delar av spårvägen är belagd med gräs. Cirka 80 procent av hela spårvägslinjen mellan Lund C och ESS går i gräs. Förutom att det är estetiskt tilltalande, absorberar gräs buller, binder partikelföroreningar, tar hand om dagvatten och ger biologisk mångfald.

Gräset har också en viktig funktion för trafiksäkerheten. Det inbjuder inte till cykling eller gångtrafik, utan tydliggör att detta utrymme enbart tillhör spårvagnarna.

Var finns det vägar för gående och cyklister?
Intill hela spårvägen har vi byggt gång- och cykelbanor. På vissa delsträckor finns också körbanor för motortrafik. Det är enkelt att tyda var spårvagnarna ska gå och var de andra trafikanterna kan röra sig på ett säkert sätt.

Behöver spårvägen samsas med biltrafik?
Nej, spårvägen går på en helt egen bana och möter bara annan trafik i korsningar.

Hur ska jag korsa spårvägen?
De olika materialen i spårvägen ska hjälpa dig att orientera dig på ett säkert sätt. Passager över spårvägen för gående och cyklister med olika struktur på betongen. Spårvägspassager har annorlunda utformning än andra passager över vägar – just för att visa att det är en spårvagnspassage och att det är andra regler som gäller. I korsningarna för fotgängare och cyklister buktar den vita linjen in på båda sidor - här kan du stå säkert och vänta med spårvagnen kör förbi.

I bilkorsningar är passagerna ljusgrå. Materialet heter densifalt. Du ska aldrig stanna inom det området.

Var finns det varningsskyltar och trafiksignaler?
De mindre passagerna för fotgängare och cyklister är markerade med varningsskyltar och tecken på marken. Större passager och bilkorsningar är utrustade med trafiksignaler. När en spårvagn närmar sig lyser trafiksignalen röd och spårvagnen ska plinga. När spårvagnen har passerat slocknar trafiksignalen helt. För den som kör en spårvagn används kollektivtrafiksignaler – som är ett S som lyser istället för signaler i grönt, gult och rött.

Hur går det till i cirkulationsplatser?
Spårvagnarna passerar tre cirkulationsplatser i Brunnshög. Spåret går rakt igenom cirkulationsplatserna, men biltrafiken stannar vid stopplinjen och den röda trafiksignalen.

Hur tänker ni kring säkerheten ombord?
Spårvagnsförarna kör på sikt vilket betyder att de har uppsikt över trafiksituationen och kör spårvagnen manuellt. Mycket vikt läggs vid att spårvagnsförarna ska vara välutbildade. Det kommer inte att finnas annan personal ombord på spårvagnarna. På samma sätt som på tåg och bussar ska spårvagnarna att ha kameror ombord. Vid en anmälan kan filmerna spelas upp. Alla filmer raderas kontinuerligt och sparas inte. När det gäller rullstolar och barnvagnar så ska de kunna sättas fast i vagnarna.

Är spårvägens kontaktledningar farliga?
Spårvagnar drivs av el som kommer via kontaktledningar. De strömförande ledningarna hänger på cirka 5,5 meters höjd och kommer normalt sett aldrig i kontakt med sin omgivning. Sammantaget finns det 260 kontaktledningsstolpar i olika modeller längs med hela spårvägslinjen. Olika modeller behövs för att bära upp olika mängder last. Du som kör höga fordon bör däremot vara uppmärksam i korsningar över spårvägen. Tänk på att alltid sänka lastbilens flak eller kran innan du korsar spårvägen.

I händelse av en olycka - ta aldrig i en nedfallen ledning! Flytta dig till säkerhet och ring 112.

Hur ska jag söka tillstånd om jag ska arbeta nära spårvägen?
Det krävs särskilda tillstånd om man utför arbeten i närheten avspårvägen. Alla arbeten som utförs i närheten av spårvägen och där det finns risk för att människor och maskiner kan komma in i spårområdet eller komma i kontakt med kontaktledningen ska ha särskilt tillstånd från spårinnehavaren, Lunds kommun.

Detta krav gäller även entreprenörer som uppför byggnadsställningar, fäller eller planterar träd, gör höga lyft med kranbil eller liknande utmed spårvägsanläggningen.

För mer information se www.lund.se/gravtillstand.

Hur informerar vi om spårvägen och säkerheten?
Skånetrafiken har en omfattande kampanj som bland annat finns på webben, i filmer, i sociala medier, i annonser och på bussar och tåg. Här kan du läsa mer: https://www.skanetrafiken.se/aktuellt/sparvag-lund-c---ess/
https://www.skanetrafiken.se/aktuellt/sparvag-lund-c---ess/pa-sparet/

Även Lunds kommun kommunicerar via denna webbplats, via sociala medier och genom broschyren Nytt trafikslag i Lund.