Avstängning av E22

Arbetet med den nya bron till E22 har gått bra och motorvägen kan öppna två dagar tidigare än beräknat. Den 17 april cirka 20.00 öppnas vägen mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund norra.

Tid för avstängning för trafik:

19 mars - 21 maj - Gång- och cykelvägen på Sölvegatan under E22 avstängd.
5 april kl 20:00 - 17 april kl 20:00 - E22 avstängd mellan trafikplatserna Gastelyckan (21) och och Lund norra (22).

Kort om byggarbetet:

Vid sidan av dagens bro till E22 byggs det en ny – med dubbelt så brett brospann. Den nya bron ska skjutas in (lanseras) på plats efter påsk.

Den 19 mars börjar förberedelserna för arbetet med brolanseringen. Gång- och cykelvägen på Sölvegatan stängs då helt för trafik. Betongen ska rivas, flera tusen kubikmeter jordmassor ska schaktas bort och gatan ska breddas till 28 meter för att få plats med den nya bron.

Den 5 april kl 20:00 stängs E22 av för trafik. Då rivs den gamla bron och den nya skjuts in på plats. Arbetet tar två veckor att genomföra. E22 kan öppna tidigare och blir tillgänglig för trafik den 17 april cirka 20.00.

Arbetet under bron kommer dock att fortsätta fram till den 21 maj. Nya ledningar ska byggas och Sölvegatan kommer att så småningom få ett helt nytt utseende här – med dubbla spår för spårvagnarna i mittensektionen, med körfält för bilarna på bägge sidor av spårvägen samt med dubbla gång- och cykelbanor som omringar gatusektionen. 

Så ska den nya bron lanseras:

Byggarbetet kommer att pågå i två veckor, dygnet runt.

När E22 stängs - torsdagen den 5 april kl 20:00 - startar arbetet med att riva asfaltsbeläggningen. Fredagen den 6 april - söndagen den 7 april pågår arbetet med att fräsa bort asfalt, schakta och riva den gamla bron. I botten av schakten läggs en grusbeläggning. Sedan läggs lanseringsbanorna och balkarna ut för att förbereda för lanseringen av bron, som startar på söndagen den 8 april och pågår till måndagen den 9 april. 

Efter att bron kommit på plats ska lanseringsmaterialet köras bort och ett antal stödmurar sättas på plats innan fyllningen kan börja. Bron kommer att motfyllas med krossmaterial på flera ställen för att få en jämn uppfyllning så att den inte flyttar sig. Detta arbete pågår under flera dygn. Efter fyllningen ska E22:ans överbyggnad - asfalt, räcken och målning av körbanan - återställas innan motorvägen öppnar igen den 17 april.

Buller:

Det kommer att bullra en hel del under lanseringstiden, framförallt under tiden då vi schaktar jordmassorna och den gamla bron rivs. Bullerutredningen visar på förhöjda värden och vi har vidtagit åtgärder för att begränsa bullret så mycket som möjligt. 

Byggtransporter:

Den största delen av schaktmassorna ska transporteras och läggas inom byggområdet, men en del massor behöver köras bort från byggarbetsplatsen. Dessa kommer att transporteras med hjälp av lastbilar via Scheelevägen samt via motorvägen / Lund Norra.

Efter brolanseringen:

Efter att arbetet med lanseringen av bron är klar och motorvägen har öppnat igen, fortsätter arbetet på Sölvegatan, under bron. Fjärrvärme- och fjärrkylaledningar, vattenledning, gasledning och kabelrör ska förläggas. Därefter bygger vi gatan upp igen - spårtracén, bilkörbanorna samt de nya gång- och cykelvägarna. Först därefter kan gång- och cykelvägen under den nya bron öppnas igen för trafik den 21 maj.