Försenad trafikstart för spårvagnarna i Lund

10 oktober, 2019

Politiska styrgruppen för spårvägsprojektet har idag (10/10) blivit informerade om att Region Skånes bygge av spårvagnsdepån har blivit försenat och att spårvagnstrafiken troligen inte kan starta i augusti 2020 som planerat.


Så såg det ut på depåbygget i september i år. Foto: Perry Nordeng / Lunds kommun. 

Spårvagnsdepå är en servicebyggnad som byggs just nu i närheten av forskningsanläggningen ESS i Brunnshög. Det är i depån som spårvagnarna slutligen ska sättas samman, servas och underhållas. Depån ska också vara en arbetsplats för trafikledningen.

Det har nu blivit känt att en del av bygghandlingarna till depån behöver ändras och arbetas om, vilket gör att tidplanen behöver justeras. Region Skåne räknar med en trolig försening på två månader för att färdigställa depån.

De andra delprojekten – bygget av infrastrukturen, tillverkning av spårvagnarna, utbildning av förare samt färdigställandet av hållplatserna – fortlöper enligt plan.

–      Spårvägsprojektet är ett väldigt komplext projekt med flera involverade aktörer och delprojekt. Därför är det inte förvånande att det inträffar oförutsägbara händelser längs vägen och att tidplanen behöver justeras, även om dagens besked om depåförseningen kom oväntat, - säger Mikael Fritzon, teknisk direktör i Lunds kommun. – Vi vet ännu inte vad denna försening innebär för konsekvenser, men trafikstarten behöver troligen skjutas fram.

–      Det är naturligtvis bekymmersamt att trafikstarten ser ut att försenas på grund av att bygget av depån inte blir klar i tid. Vi är många Lundabor som ser fram emot att arbetet med att färdigställa spårvägen slutförs snarast möjligt och att trafiken kommer igång, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

–      Det är allvarligt att Region Skåne ännu en gång meddelar förseningar inom sina ansvarsområden i spårvägsprojektet, samtidigt som alla de delar Lunds kommun ansvarar för håller tidsplanen. Nu måste Regionen tydligt redovisa att de gör allt de kan för att minimera förseningarna, säger Anders Almgren (S), 2:e vice ordföranden i kommunstyrelsen.

Om tidplanen ska ändras behöver projektets politiska styrgrupp ta ett formellt beslut. Just nu utreds det vidare vilka konsekvenser som en förändrad tidplan kan innebära och vilka ändringar i tidplanen som eventuellt behöver göras. 

Så här kommenterar Skånetrafiken förseningen i ett pressmeddelande.

Bygginformation om spårvagnsdepån, oktober 2019: "Spåren till depån är klara".