En långsam konstart som gör skillnad

25 maj, 2019

En av spårvägens hållplatser ligger vid Ideontorget. Torget ska bli en vacker plats med grönska, caféer och restauranger. Ideonområdet ska gå från att vara enbart en plats för företag till att bli en mer levande stadsdel med studentbostäder och verksamheter. Innovationen ska fortfarande vara det viktigaste – precis som i dag.

Illustrationen visar pågående projekt i Ideonområdet och i vilken fas projekten befinner sig. 

Daniel Wasden är planeringsledare och planarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun. Han kan berätta mer om vad som är på gång. En del händer inom det närmaste året medan andra projekt fortfarande är på planeringsstadiet. Stadsbyggnad är en långsam konstart.

Daniel Wasden är planeringsledare och planarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun.

- I Ideonområdet utgår vi från två så kallade ramprogram. Ett ramprogram är ett styrdokument som kommunen tar fram för att ange mål och riktlinjer för ett områdes fysiska utveckling. 2010 togs ett ramprogram fram för Ideon och Pålsjö företagsområde. I det här ramprogrammet är en av flera strategier att knyta Ideon och Lunds Tekniska Högskola, LTH, närmare varandra. Vi vill skapa ett stråk från Tunavägen och ICA-affären till Ideon Gateway. 2014 togs också ett ramprogram för Medicon Village fram. De här ramprogrammen arbetar vi nu efter, berättar Daniel.

Här visas vilka stråk och delområden som planeras.

Innovativa företag ska ges möjlighet att visa upp sig

Idag är Ideon homogent. De flesta av byggnaderna är storskaliga och skapade för funktion. Ideonområdet är också relativt bilorienterat. I framtiden ska det fortfarande finnas möjlighet att ta sig till jobbet i bil och nya parkeringshus planeras tillsammans med en ny avfart från E22. Men kollektivtrafik och gång- och cykelstråk ska prioriteras och området ska bli mer innerstadslikt och få en större variation. I husens bottenvåningar ska det finnas verksamheter och lokaler som vänder sig till alla och entréer kommer att vändas mot spårvägen och mot gång- och cykelbanor.
- På Ideon finns några av Skånes mest innovativa företag. Vi vill ge dem en bättre möjlighet att visa upp sig, säger Daniel.

Bilden visar en strukturplan för Ideon och LTH. 

Om ramprogrammen visar de större riktlinjerna för ett område, reglerar detaljplanerna vad som är tillåtet att bygga. Flera detaljplaner är på gång. En som är under behandling - och alltså inte helt klar - är fastighetsägaren Castellums planer för fastigheten Forskaren 2, där delar av Axis finns idag. Nu har Axis byggt ett nytt kontorshus och ytor friställs för andra intresserade.

Spårvägens hållplats Ideontorget ligger i anslutning till IKDC, Ingvar Kamprad Designcentrum.

Vid Ideontorget planerar Wihlborgs och Akademiska hus för nya kontors- och undervisningslokaler och First hotell Ideon ska bygga ut. I Wihlborgs nya lokaler planeras också för handelsverksamhet och café i bottenvåningen. Bakom Ingvar Kamprad Designcenter, IKDC, ska det bli en ny byggnad med kontors- och undervisningslokaler och eventuellt även en utställningslokal mot torget. Några studentbostäder planeras också, annars blir det mest kontorslokaler här. Detaljplanerna kan antas i början av 2020 och då kanske det går att börja bygga hösten 2020.

Illustrationsritningen visar fastighetsägare i området.

Förutom Ideontorget är Forskarparken en annan viktigt allmän plats som kommunen på sikt planerar att bygga om och ge en ny gestaltning. Forskarparken ligger centralt placerat i den södra delen av Ideon. Genom Forskarparken planeras ett nytt stråk som ska bidra till bättre förbindelser mellan LTH i väster och Medicon Village i öster. Forskarparken ansluter i öster till Medicon Village planerade entrétorg, där det byggs ett nytt kontorshus.

Medicon Village ska bli större

För Medicon Village tas det för närvarande också fram en detaljplan som medger en stor expansion av deras område med bland annat kontor, forskning, bostäder och hotell. I väster ansluter Forskarparken till ett område som ägs av Akademiska hus. 

Blir det bostäder också i området?
- För området som ägs av Akademiska hus tas det fram en ny detaljplan för uppemot 600 studentbostäder och kanske även undervisningslokaler. Denna plan är i ett tidigt skede, så byggandet kanske startar om ett och ett halvt år. Vid Ole Römers väg blir det också studentbostäder. Här planerar Blekingska nationen för 200 bostäder med tillhörande nationsverksamhet. Den här detaljplanen antogs i maj, säger Daniel.

Spårvägen har en stor betydelse för Ideonområdets utveckling.

Vad betyder spårvägen för Ideonområdets utveckling?
- Jag tror att spårvägen betyder väldigt mycket för Ideon. Spårvägshållplatsen vid Ideontorget och den bebyggelse som planeras där skapar en central samlingpunkt i området, som saknas idag. Kollektivtrafik är viktig för ett område och särskilt för ett arbetsplatsområde. Och är stadsmiljön trevlig så kanske du kan tänka dig att promenera från din arbetsplats till hållplatsen och staden får mer liv. Ideontorget blir med sin närhet till LTH områdets viktigaste offentliga rum.

Hur förskönar man ett område som främst är byggt för funktion?
- Nyckeln är att skapa platser som har hög kvalitet som rum i staden - platser som är vackra och trevliga och där människor tycker om att vistas. Ideontorget och Forskarparken är de platser som vi först prioriterar. Sedan gäller det att knyta ihop de platser som blir färdiga med gång- och cykelstråk. Detta tar ett tag. Det som också har betydelse är att det blir ett flöde av människor genom området. Spårvägen och alla de nya boende i Brunnshög kommer att göra att fler människor rör sig här. Det tar lite tid att befolka och försköna, säger Daniel.

- Nyckeln är att skapa platser som har hög kvalitet som rum i staden - platser som är vackra och trevliga och där människor tycker om att vistas, säger Daniel Wasden.

Text/foto: Kristina Strand Larsson.
Illustrationsritningar: Stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun.

Här sträcker sig spårvägen från IKDC, vidare genom LTH-parken mot Kårhuset och sedan vidare mot Skånes Universitetssjukhus.

Här vid Ideontorget byggs en övergång till spårvägen.