800 nya kontorsplatser och en park vid Ideon

18 oktober, 2019

Ikväll beslutade byggnadsnämnden att anta detaljplanen som möjliggör fler än 800 nya arbetsplatser, drygt 500 parkeringsplatser men också en lokal park med paviljong. – Vi bidrar till fler arbetsplatser men också en bättre utemiljö på en av Lunds mest innovativa och kreativa platser, säger Klas Svanberg (M), ordförande i byggnadsnämnden.

På planområdet finns idag två kontorshus. De nya byggnaderna kommer i huvudsak att byggas längs planområdets norra kant. Den största förändringen sker i mellanrummet mellan de två befintliga byggnaderna, där det idag är markparkering. Befintligt och tillkommande parkeringsbehov kommer att tillgodoses i ett parkeringshus med drygt 500 parkeringsplatser i fastighetens östra del.

Planarbetet har utgått från ramprogrammet Ideon- Pålsjöområdet där planområdet pekas ut för större förtätnings- och utvecklingsområde för verksamheter. Detaljplanen innehåller även flera av planprogrammets visionspunkter, till exempel varierad arkitektur, tillgängliga bottenvåningar och väldefinierade offentliga rum.

– De nya byggnaderna kommer komplettera den idag storskaliga miljön och bidra till större variation i området, säger planchef Ole Kasimir.

Husen planeras ha olika fasadmaterial och kulörer. Detaljplanen reglerar även så att de nya byggnaderna varierar i höjd och möjliggör att de får olika takformer

I den västra delen byggs de nya kontorsbyggnaderna i planområdets nordvästra hörn. På så sätt skapas en entréplats och torgyta för både den nya och den befintliga bebyggelsen, Edison Park. I bottenplan på det nya kontorshuset finns det möjlighet för en restaurang eller ett fik, som även kan nyttja torgets solläge för uteservering. Torget blir en plats där flera färdvägar strålar samman och blir på så sätt en naturlig plats för spontana möten.

Utöver nya byggnader anläggs en mindre park mellan de befintliga kontorshusen. Grönytan blir en mötespunkt med möjlighet till andrum. Där finns det även möjlighet att bygga en paviljong som till exempel kan användas för möten eller utställning för ny teknik och innovationer. Parken blir också en genväg för gång- och cykeltrafik mellan spårvägshållplatsen söder om planområdet och Axis stora kontor som ligger norr om planområdet. 

Läs mer i pressmeddelande från Lunds kommun.