Varför ska Lund ha en spårväg?

14 mars, 2018
Bild för - P4S_3775.jpg

Att bygga spårväg är i sig inget mål utan ett medel för att uppnå mål. Mål som är kopplade till kommunens ambitioner om en hållbar utveckling.

Det finns idag krav och förväntningar på en omvandling till ett mer hållbart samhälle, inte minst inom transportsektorn där utmaningen blir att få till hållbara och mer miljövänliga transportlösningar som möter förväntningar på god tillgänglighet och ett ökat resande. Samhällsplanering­ens frågor som berör klimatpåverkan i stort behöver också hanteras över kommun­gränserna och på regional nivå.

Under det senaste decenniet har Lunds kommun vuxit kraftigt och befolkningen förväntas även fortsättningsvis att öka. Kommunen behö­ver tillgodose det stora behovet av nya bostäder och arbetsplatser samtidigt som en attraktiv livsmiljö stärks och att det sker en hushållning med mark och resurser.

En stor del av kommunens utbyggnad är avhängig genomförandet av större infrastruk­turprojekt som till exempel starka kollektivtrafikstråk. För en hållbar utveckling är det avgörande att utbyggnaden av kommunen sker i samspel med infrastrukturen och utvecklingen av starka kollektivtrafiknoder. För Lunds stad är en bebyggelseutveckling längs med spårvägsdragningen från Lunds C via Skånes universitetssjukhus, Lunds Tekniska Högskola samt Ideon- och Medicon Villageområdet, Brunnshög, Lunds enda större tillväxtområde, forskningsanläggningarna MAX IV och ESS samt forskningsbyn Science Village av stor strategisk betydelse. 30 % av kommunens utbyggnad fram till 2050 planeras i stråket längs spårvägen. 2050 är målet att 40 000 nya boende och arbetsplatser ska ha etablerats i stråket.

Spårväg Lund C – ESS är också en regional satsning för att uppnå högt ställda mål om hållbart resande på regional nivå. De senaste decennierna har betydelsen av att verka i en region lyfts fram allt mer. Det handlar till stor del om att allt fler människor har regionen som sin vardagsmil­jö. Att tillhöra en hel region och inte bara ett samhälle eller en kommun har ökat i betydelse och för många invånare spelar kommungränserna en allt mindre roll då det numera inte är ovanligt att man bor i en kommun, arbetar i en annan och har sin fritidssysselsättning i en tredje. Inpendlingen till Lund har de senaste åren ökat kraftigt. Lund C, landets fjärde största järnvägsstation har dagligen fler än 40 000 av- och påstigande resenärer och många av de som pendlar ska vidare till regionens största arbetsplatsområde i nordöstra Lund.

Lund har valt en spårvägslösning då erfarenheten från nutida spårvägar är att dessa framgångsrikt kan kombineras med väl utformade stadsrum. Spårburna trafiklösningar ökar intresset hos de som ska investera längs spåret vilket i sin tur påverkar förutsättningarna för en god och hållbar tillväxt. Därutöver har kommunen och Skånetrafiken gjort bedömningen att för att säkra behoven på sikt utifrån den omfattande utveckling Lunds nordöstra delar står inför behövs mer kapacitetsstarka fordon än buss. Spårvagnars högre komfort förmodas också locka fler kollektivtrafikresenärer, även de som idag använder bil. För stadsrummet tillför banan ett grönt inslag i gaturummet med gräsbeväxta spårområden med mera.

Foto: Kristina Strand Larsson.