Varför bygger vi överallt?

24 april, 2018
Bild för - P4S_9210.JPG

Just nu är Lund statt i förändring. Det planeras för och byggs bostäder på flera ställen. I centrum håller Bantorget på att utvecklas. Ideonområdet förtätas och en ny stadsdel ska växa fram i Brunnshög. Genom hela staden pågår ett spårvägsbygge. Många frågar sig varför allt måste hända på en gång?

 Det finns flera skäl till det, menar Håkan Lockby som är teknisk direktör i Lund. Dels är det så att flera långa planeringsprocesser sammanfaller, dels är det inte självklart negativt att olika byggen händer samtidigt. Genom detta sker störningarna vid ett tillfälle och inte i en utdragen process. Det finns också ekonomiska vinster att göra när flera byggprocesser är igång samtidigt.

Håkan Lockby är teknisk direktör i Lund.

- Det är ett beslut från kommunfullmäktige att utveckla Lunds stadskärna. Att stadskärnan är attraktiv och kan konkurrera med andra städer är viktigt. Lund har länge haft en sådan ambition och nu har besluten börjat förverkligas. Samtidigt gör Lund stora satsningar på hållbara transporter, cykelvägar och kollektivtrafik. Här är spårvägen en del, säger Håkan Lockby.

Clemenstorget kommer att byggas om och få ett helt nytt attraktivt utseende med flera funktioner och ett aktivt folkliv. Genom närheten till centralstationen och till spårvagnshållplatsen Lund C får Clemenstorget stor betydelse som entré till Lund.

Lunds centrum är relativt litet i förhållande till kommunens storlek, berättar Håkan Lockby. En tanke med förändringarna är att skapa fler så kallade A-lägen i staden. A-lägen är attraktiva och intressanta lägen där människor vill vistas och bo eller där olika verksamheter vill etablera sig. För Lund finns också planer på att utveckla mellanrummen i staden. Det kan vara stråk mellan torgen som kan göras bättre och binda samman staden mer än i dag. Utvecklandet av Bantorget ansågs ligga först i prioriteringen. Där fanns också några träd som inte var friska och riskerade att blåsa omkull.

Bantorget byggs om och blir färdigt 2019.

Hur rör sig människor i staden? Hur hittar de?
- En stadskärna ska innehålla mötesplatser, i centrum ska du gå sakta. Länken mellan Lilla Fiskaregatan och Lund C har inte varit tillräckligt självklar. Det behövs ett ”smycke” på vägen och det som nu kommer att ske är att Bantorget blir mer genomarbetat och inbjudande. Ett smycke är en del av staden som är arkitektoniskt utformat för att vara vackert och inbjudande att vistas i. Här finns det exklusiva material och gaturummet eller torget är väl utformat för att passa den omgivande arkitekturen.

Är markmaterialet viktigt när vi planerar staden?

- Vad ska man känna när man går i staden? Är till exempel markmaterialet viktigt? En intressant fråga är hur mycket en plats ska sticka ut i förhållande till sin omgivning. En stad behöver sina smycken, sina vackra platser. Men ibland ska materialvalet inte vara så extravagant utan istället återhållsamt och av hög kvalitet för att låta arkitekturen i husen runt omkring framträda. En skicklig gestaltning av ett stadsrum ska upplevas och samtidigt vara diskret. Nu ska vi få en fontän i Lilla Fiskaregatans fond. Vatten tillför mycket i staden, det gör en plats mer synlig, säger Håkan Lockby.

En stad utvecklas alltid. När du vandrar i staden följer du dess årsringar.

En stad blir aldrig färdigbyggd. Den behöver ständigt utvecklas och anpassas till de människor som bor där och som kommer på besök, till en förändrad livsstil och till ökade miljökrav. Vägen till en förbättrad stadsbild kan dock vara besvärlig. Ledningar ska flyttas eller förnyas, markbeläggningen ska göras om. Tack vare spårvägen och andra byggprojekt får nu Lund ett helt nytt ledningsnät på flera ställen, ett ledningsnät som anpassats för framtida behov. Ledningar för el, fjärrvärme, vatten och avlopp behöver bytas ut med jämna mellanrum och nu passar Kraftringen och VA-syd på att dessutom förbättra kapaciteten.

Det byggs och blommar i staden...

Inte sedan den större Centrumutredningen i mitten på 80-talet har centrumutvecklingen diskuterats så intensivt som de senaste åren. Nu är vi framme vid genomförandet, menar Håkan Lockby och säger att Lund kanske har haft lite av en Törnrosasömn där framgångar har skett med automatik. Nu krävs det att Lund utvecklas för att vara konkurrenskraftig jämfört med andra städer och då är det offentliga rummet viktigt.

Bantorget blir klart tidigt 2019. Parallellt påbörjas ombyggnaden av Clemenstorget. Nästa stora händelse i Lund är stationsområdet där team Elding Oscarson/C.F. Møller Architects vann arkitekttävlingen om utformningen av nya Lund C. Även Stortorget och Mårtenstorget är aktuella projekt. Vid en förnyelse av en plats tas ett helhetsgrepp i samarbete med bland andra fastighetsägare och affärsidkare.

- Det finns en stolthet i Lund som vi ska värna om, säger Håkan Lockby.

- En stads centrum kan stegvis förflyttas efter hand. Lunds centrum har förskjutits västerut från Mårtenstorget till Stortorget. Det nya Lund C kommer att dra centrum ännu mer västerut och då är det viktigt med insatser också i de östra delarna, säger Håkan Lockby. Att det blir diskussioner om det mesta som ska förändras i Lund tycker Håkan Lockby är positivt. Lundaborna är kunniga och inga beslut kan tas utan att försvaras och noggrant tänkas igenom. Det finns en stolthet i Lund som vi ska värna om, tycker han.

Om tre till fem år vet vi hur spårvägen har tagits emot av Lundabor och pendlare.

- När det gäller spårvägen så är det ett unikt projekt. Det ska bli spännande att se hur spårvägen tas emot om tre till fem år.

Text/foto Kristina Strand Larsson. Foto: Håkan Lockby: Lunds kommun.