Vandring längs spåret från Brunnshög till Clemenstorget

13 juni, 2018
Bild för - P4S_5148.jpg

Så här inför sommaren vill du kanske veta vad som är på gång i spårvägsbygget? Vi fick en guidad tur från Brunnshög till Clemenstorget tillsammans med Anders Kjellson, byggledare för Lunds kommun.

I centrala och södra Brunnshög är spåret monterat. Det sträcker sig förbi MAX IV. Samtidigt pågår flera husbyggen i den nya stadsdelen. PEAB bygger fastigheten Solvändan. Även Svenska Studenthus, LKF och Derome har startat sina byggen.

Spåret sträcker sig nu förbi centrala Brunnshög. I bakgrunden syns bostadsområdet Flaggskeppen.

Det är varmt i Lund när detta skrivs. Värme påverkar räls. Anders Kjellson förklarar hur man gör rälsen säker: 
- Neutraltemperatur för rälsmontage är 20 grader. För att rälsen ska kunna utvidga sig skapas så kallade andningshål eller öppningar i spåret. Var fyrahundrade meter släpper vi en skarv som vi slutsvetsar senare när rälstemperaturen är cirka 20 grader. Vi planerar slutsvetsningen efter vädret, säger han.

Räls blir varm i solen.

Vid MAX IV pågår schaktning för fjärrvärme. Kraftringen tar tillvara spillvärme som kommer från MAX IV och ESS. Bland annat ska spillvärmen värma upp spårvägens hållplatser. I Brunnshög förbereds för väderskydden vid hållplatserna. Det ska finnas två hållplatser i Brunnshög. En i södra delen i Solbjer och en i centrala Brunnshög. Nästa hållplats blir sedan vid MAX IV. Ändhållplatsen ska ligga vid Science Village/ESS.

Spårvägen med vy mot MAX IV.

Hållplatsen i södra Brunnshög börjar byggas efter semestern. Vid denna hållplats kan du även byta till bussar mot Dalby och Södra Sandby. Busshållplatsen finns redan i dag.

Längs hela spåret ska det finnas gång- och cykelvägar på båda sidor. Från Solbjersvägen till Science Village fungerar cykelvägen även som räddningsväg.

Spårsträckningen sedd genom en grävmaskin.

Vi fortsätter vandringen från centrala Brunnshög ner mot Ideon. Vid korsningen mellan spåret och Solbjersvägen pågår arbete med att sänka en el-kabel. Innan spåret byggs måste alla ledningar ner i marken. Lund får längs hela spårvägssträckningen ett nytt ledningsnät när det gäller el, vatten och avlopp, fjärrvärme och fjärrkyla. Vid kanten av schaktet ligger geonät och fiberduk.

Geonät och fiberduk väntar på att användas. Geonät används för att förstärka marken och motsvarar cirka 30 centimeter förstärkningslager av 0-90-grus.

- Geonät används för att förstärka marken och motsvarar cirka 30 centimeter förstärkningslager av 0-90-grus. 0-90-grus innehåller större stenar och brukar läggas underst i ett schakt. Översta lagret fylls med 0-40-grus grus av mindre stenar som är lättare att justera så att det blir jämt, säger Anders Kjellson.

Under sommaren och hösten kommer Solbjersvägen att ledas om något när en ny cirkulationsplats byggs. Sedan ska spåret fortsätta över Solbjersvägen och möta det redan färdiga spåret i södra Brunnshög.

Här sätts nu den vita linjen. Den vita linjen består av vit granit och ska längs hela sträckningen avgränsa spåret mot gång- och cykelstråket. Till placeringen av den vita linjen används en spårgående maskin, som egentligen är en mindre grävmaskin med extra rälshjul.

En spårgående maskinen används till att sätta stenen till vita linjen.

Maskinen underlättar spårarbetet när det är lite utrymme och kan placera stenen med total precision. Det görs genom att höjden mäts in för att korrelera med rälsen. En planka i maskinen är fastspänd i förhållande till rälsen så att stenen till den vita linjen sätts rätt. Stenarna till vita linjen är antingen 1 meter långa eller 1,40. De olika längderna gör det möjligt att vid tillverkningen utnyttja berget på bästa sätt.

- Innanför den vita linjen i spåret ska vi sedan fylla på med matjord och i höst rullas gräset ut. Hela spårsträckningen, utom i S:t Laurentiigatan i centrum, i hållplatsläge och i korsningar, ska ha gräs, säger Anders Kjellson.

Längre ner mot Sölvegatan ligger ett upplag av räls. Rälerna är förbockade för att passa till exakt rätt ställe i spåret.

Alla räler har ett unikt ID-nummer för att hamna på rätt plats.

Sådana här befästningar finns med jämna mellanrum längs hela spåret. De används för att hålla fast rälsen och är demonterbara när man ska byta räls, något som vanligtvis sker vårt trettionde eller fyrtionde år.

I södra Brunnshög återstår också arbete med att installera spårvägens kablar. Spårets ledningsnät separeras noggrant från alla andra ledningar. Längre ner mot Sölvegatan ligger ett upplag av räls. Alla räler är förbockade för att passa till exakt rätt ställe längs spåret. De har ett unikt ID-nummer. Rälerna still spåret är klädda med naturgummi som bland annat ska skydda mot vagabonderande ström. Naturgummit kan återanvändas. Spårvägsräler är 18 meter långa. Järsvägsräl kan vara så lång som 360 meter.

Spårbalkarna är gjutna och färdiga i hela Brunnshög. Spårvägen i Lund har längsgående spårbalkar för att det ska gå att plantera gräs - eller ha annat material i spåret. Gräset tar hand om föroreningar och regnvatten, dämpar buller och blir ett hem för insekter och mikroorganismer.

Ledningsarbete pågår under bron. Här ska sedan spåret gå.

Ledningsarbete i damm...

Vid den nya bron till E22 pågår fortfarande arbete med ledningar. En stor 145-kV-kabel är nu nedgrävd i jorden. Den 16 juni sker en omkoppling av en stor vattenledning.
- Vi har gjort vattenprov på den nya ledningen och den är spolad. Detta arbete görs i samarbete med VA SYD. Det har fungerat jättebra och vi har duktig personal. Det här handlar om långa system och många abonnenter. När vi stänger av sker det i samarbete med fastighetsägare. Efter den 16 juni ska vattenledningen vara ihopkopplad i sitt slutliga läge, säger Anders Kjellson.

Här längs slänten ska det byggas en trappa ner till spåret. Det kommer också att finnas en handikappanpassad väg upp. 

Stora slänter vetter ner mot spårområdet vid E22. I dag ser vi fortfarande bara jord och lera, men efter midsommar ska gräsfrön sås i slänterna. En blandning av gräsfrön och cellulosa sprutas på jorden. Längre ner längs spåret ligger en stor sandhög. Den består av sjösand som användes som kringfyllning till den gamla bron. I dag får inte natursand användas till byggen. Att återvinna den är dock bra, så nu återanvänds sanden som fyllnad kring ledningar i spårvägssträckningen.

Ingvar Kamprad Designcentrum.

Vid Lunds Tekniska Högskola ska en fjärrvärmeledning kopplas in om några veckor.
- I detta område kommer det att hända mycket under hösten. Efter semestern ska spåret monteras från Ingvar Kamprad Designcentrum till Kårhuset. Gång- och cykelvägen vid sidan om spåret får även här ett förstärkt underlag för att kunna fungera om räddningsväg, berättar Anders Kjellson.

Spårmontaget går till så att armeringsformarna sätts ut först, sedan kommer rälerna som svetsas samman. Därefter gjuts spårbalkarna, sedan sätts den via linjen och så ska spåret återfyllas med matjord så att gräs ska växa där.

I LTH-parken ska nya körsbärsträd planteras. Groparna är redan grävda och förberedda. Till hösten börjar planteringen av träd längs hela spårsträckningen. Träden står nu på tillväxt i Stångby plantskola. I LTH-parken behöver träden behöver planteras innan gång- och cykelvägen anläggs.

Nya körsbärdsträd ska planteras i LTH-parken.

På väg till sjukhusområdet passerar vi den tidigare Lundalänken. Här har en fiberduk lagts. Den separerar grus från lera. Precis under bron ska inget gräs planteras i spåret, där får gräset varken ljus eller vatten. Annars bir det gräs även i Lundalänken. Från Kårhuset till Biomedicinskt centrum läggs så kallad gräsarmering i ena spåret för att räddningsfordon ska kunna ta sig fram.
- Gräsarmering består av förstärkta plattor som ser ut ungefär som honungskakor. I dem sår man gräs. Normalt sett ser man inte gräsarmeringen, säger Anders Kjellson.

Vit fiberduk separerar grus från lera i Lundalänken.

Den nya infarten till sjukhuset – Blåljusgatan – används sedan i höstas av ambulanser. Nu ska här planteras buskar och andra växter runt om gatan. Vid sjukhuset kommer det att bli en spårvägshållplats med gång- och cykelvägar på båda sidor samt filer för bilar. Denna hållplats blir längre – 100 meter. Här byggs också en busshållplats. Den gamla entrégatan till sjukhuset ska bland annat bli cykelparkering.

Här vid sjukhuset ska det planteras buskar och andra växter.

 Spårvägsbygge i sjukhusområdet.

I Getingevägen ska ledningsarbetet vara klart i september. Här blir det spårväg, gång- och cykelväg på båda sidor samt en filer där bil och buss samsas.

Så här ser spåret ut vid vid Allhelgonakyrkan just nu.

I S:t Laurentiigatan sträcker sig spåret allt längre ner mot Clemenstorget.

I S:t Laurentiigatan pågår spårmontaget för fullt. Spåret ska byggas ner till korsningen vid Karl XI-gatan. Denna korsning ska vara öppen under sommaren.

Spårvägens hållplats Lund C ska ligga på Clemenstorget. Här har arbetet återupptagits.

Clemenstorget blir spårvägens hållplats vid Lund C. På torget har nu arbetet återupptagits och här ska det bli kontaktledningar, kanalisation – som är arbete med spårvägens egna ledningar – grundläggning till hållplatsens väderskydd och plattsättning. Spårvägshållplatsen ska - liksom de andra spårvägshållplatserna - få värmeslingor.

- Innan Clemenstorgets hållplats kan bli färdig måste vi få växeln på plats. Den kommer i flera delar och ska börja monteras i oktober. Till hösten ska vi också plantera träd i S:t Laurentiigatan och på Clemenstorget, säger Anders Kjellson.

Text/foto: Kristina Strand Larsson