Spårvägen skapar trygghet för staden att växa

15 april, 2018
Bild för - P4S_9184_1.jpg

Lund växer och förtätas och störst tillväxt sker i stråket runt spårvägen. En del undrar varför Lund satsar på spårburen trafik som inte går att flytta. Men det är just det som är en av poängerna. Många fastighetsägare är mer villiga att satsa när de vet att det finns miljövänlig kollektivtrafik till deras fastighet – kollektivtrafik som stannar kvar.

När Lund växer och utvecklas fungerar mark- och exploaterings- avdelningen på Tekniska förvaltningen i Lunds kommun som en spindel i nätet. Anita Wallin är exploateringschef och hon kan berätta mer om hur det går till när en stad ska växa genomtänkt och klimatsmart.

Anita Wallin är exploateringschef i Lunds kommun.

Mark- och exploateringsavdelningen har ansvar för de delar av kommunens mark som inte innefattar parker, gator eller andra kommunala verksamheter. Lunds kommun äger också åkermark som arrenderas ut till jordbrukare.

Lunds kommun äger relativt lite mark sett över kommunen som helhet, men som alla kommuner har Lund en så kallad markreserv som dels kan innehålla mark som i ett senare skede ska bebyggas och dels mark som kanske kan användas som bytesmark.

Den nya stadsdelen Brunnhög är kommunens eget utvecklingsprojekt, där Lunds kommun äger stora delar av marken. Andra utbyggnadsområden – som Västerbro - sker på privat mark, men i samarbete med kommunen.

Lunds kommuns exploateringsledare jobbar med byggprojekt från idé till färdig stadsdel.

- Våra exploateringsledare jobbar med byggprojekt från ax till limpa – från idé till en färdig byggnad eller stadsdel. De ser till att detaljplaner initieras, som visar hur man får bygga och vad som får byggas. Exploateringsledarna samarbetar med många olika kommunala verksamheter, som t ex gatukontoret som har hand om infrastruktur, gator och vägar. De skriver också avtal med och gör överenskommelser med byggherrar, säger Anita Wallin.

Stadsutveckling är ett samarbete mellan flera olika aktörer.

För att en stad ska kunna växa är det viktigt att staden utökar sin markreserv i ett tidigt skede, staden måste ha mark att växa på. När det gäller utbyggnaden av spårvägen, så var den största delen av marken redan i kommunal ägo, till stor del på grund av att Lundalänken planerades och byggdes 2003.

- Brunnshög är just nu det mest prioriterade utbyggnadsområdet i Lund. 30 procent av det som ska utbyggnaden i Lund ska ske där. Även i Ideon/Medicon/Pålsjö-området ska det ske förtätning. För de stora fastighetsägarna i området är spårvägen viktig då den skapar stabilitet. Fastighetsägarna vågar satsa eftersom spårburen kollektivtrafik skapar säkerhet. Spårvägen är viktig för Ideon. Länsstyrelsen har pekat på att trafiken i Ideon-området måste åtgärdas för att en förtätning skulle kunna ske. Med spårvägen kan trafiken lösas på ett hållbart sätt. En ny motorvägsavfart till Ideon/Medicon/Pålsjö-området planeras också, säger Anita Wallin.

Inom Ideon och Medicon Village planeras för nya kontorsfastigheter, men det kommer även att bli inslag av bostäder. Öster om studentbostadskomplexet Sparta kommer det snart att byggas nya bostäder, studentbostäder och forskarbostäder.

I Brunnshög är byggandet nu igång och flera detaljplaner är på väg fram. Arkitekturen ska vara spännande och nytänkande, både när det gäller form och hållbarhet. Det är dock inte bara Lunds stadsdelar som ska utvecklas.

Även de östra delarna av kommunen – Södra Sandby, Dalby, Veberöd och Genarp – ska växa och må bra.
- I de östra stadsdelarna finns en närhet till naturen som många uppskattar. Kollektivtrafiken till och från Lund måste fungera bra.I Lunds kommuns översiktsplan står det också att den existerande stadsmiljön ska användas, bevaras och utvecklas på längre sikt.

Varför ska Lund växa?
- Vi har den stora glädjen att ha fått två stora forskningsanläggningar till Lund – MAX IV och ESS. Visst kommer forskarna att resa dit, utöva sin forsning och sedan åka hem igen, men forskningsanläggningarna kommer också att skapa kringföretag som ger fler arbetstillfällen. Översiktsplanen lägger fast att Lund ska växa. Den visar också hur den existerande stadsmiljön ska användas, bevaras och utvecklas på längre sikt. Liksom många andra kommuner, så har Lund en åldrande befolkning. Färre ska försörja fler – det kan också vara ett skäl till att vi behöver växa, säger Anita Wallin.Lund satsar på vetenskap och blir allt mer internationellt.

Hur länge ska Lund växa?
- Det styr marknaden. Lund satsar på vetenskap och blir allt mer internationellt. Bland annat är Lund den mest uppkopplade staden i Europa enligt en ny rapport som Financial Times tagit fram. Det är jättespännande att arbeta i Lund just nu!

Text/foto: Kristina Strand Larsson.