Spårvägen och elen

26 oktober, 2018

Hur fungerar strömtillförseln till spårvägen och varför är den energieffektiv?

En spårvagn har hjul av järn med liten anläggningsyta mot rälen, vilket bidrar till en hög verkningsgrad vad gäller energiåtgången. Med hög verkningsgrad menas i det här fallet att spårvagnen kräver en del energi för att starta, men kan sedan rulla mycket långt utan att det tillförs speciellt mycket mer energi i form av ström. Friktionen mellan hjulen och vagnen är väldigt liten, vilket innebär att vagnen rullar mycket lätt och med ett lågt motstånd. På så vis är spårvagnen effektiv och har dessutom stor kapacitet jämfört med bussar. Det gäller även jämfört med trådbussar.

Återmatande elbroms

Spårvagnarna i Lund har dessutom återmatande elbroms, vilket innebär att när vagnen bromsas genereras el tillbaka till kontaktledningen och kan brukas av en annan vagn som befinner sig på samma matningssträcka.

Den här kontaktledningen finns i Århus. I Lund kommer kontaktledningarna att se lite annorlunda ut.

Elnätet

Kraftringen bygger ut det elnät som ska leverera el till de fem likriktarstationer som sedan via kontaktledningar ska förse spårvagnarna med likström.

Grön el

Spårvägens elkraft kommer att upphandlas i konkurrens och bestå av så kallad grön el. Grön el innebär att elleverantören måste köpa in lika mycket el från förnybara källor, som vattenkraft och vindkraft, som den el de säljer till spårvägsdriften. På så vis bidrar spårvägstrafiken till omställningen till förnybar el.

Likström för säkerheten

Normalt använder vi växelström i samhället och i våra bostäder och kontor. För att reducera riskerna med att ha en öppen kontaktledning i stadsmiljö, använder vi istället likström som är betydligt bättre sett ur ett elsäkerhetsmässigt perspektiv. Elen som levereras från Kraftringen till Spårvägens elsystem är växelström med högspänning 10,5kV AC. Den transformeras ner till 580V AC och sedan likriktas spänningen så vi får ut 750V DC. Det här sker i en så kallad likriktarstation, som är en mindre byggnad. Fem sådana likriktare placeras ut längs spåren och kommer att förse spårvägens kontaktledning med el.

Lunds spårväg ska ha fem likriktarstationer. De ser ut som på bilden.

Låg risk för strömavbrott

Spårvägen har egen matning för elen till en av sina stationer. Utifrån denna station har spårvägen sedan en egen slinga för strömmatning till sina 5 stationer. Att vara ensam användare av elen på linjen, gör att spårvägen inte påverkas av andra och minimerar risken att något händer som gör att linjen plötsligt skulle stå utan el. De fem likriktarstationerna kan även fungera som back up för varandra, om något skulle hända i någon av dem. Skulle något hända i en av likriktarstationerna, som påverkar strömtillförseln till kontaktledningen, kan el matas från en intilliggande station. Risken för strömavbrott blir på det sättet mycket låg.

Risken för strömavbrott är låg även av andra orsaker. Dels är kontaktledningen inte känslig för väder och vind i en stad, på samma sätt som tågens kontaktledningar. Dels sitter kontaktledningen på en höjd av 5,5 meter, vilket är högre än på de flesta andra ställen i Sverige och risken att den ska rivas ner av yttre påverkan, till exempel lastbilar med uppfällt flak eller kranbilar, är liten. 

Drift och underhåll

Elenergi kommer att köpas in av Region Skåne, som trafikerar spårvägen. Lunds kommun kommer att äga och vara spårinnehavare till spåranläggningen, vilket inkluderar både spår, signal och kontaktledning. Drift och underhåll ska skötas av en driftentreprenör, vilken är under upphandling.