Spårvägen är en del av Lunds stadsutveckling

10 april, 2018
Bild för - max_iv.jpg

Allting förändras alltid. Under vissa perioder händer det mer, som när två av världens främsta forskningsanläggningar har placerats i Lund.

Ulrika Lindmark är VD för Science Village.

MAX IV är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning och Sveriges största satsning på forskningsinfrastruktur. Redan i dag är MAX IV i bruk, men fullt utbyggd ska anläggningen ta emot cirka 2 000 forskare årligen.

MAX IV används redan i dag.

ESS – The European Spallation Source – byggs för närvarande och de första gästforskarna ska komma 2023. ESS är en materialforskningsanläggning där forskarna kommer att kunna studera olika material som till exempel proteiner, plast, mediciner och batterier för att se hur de är uppbyggda.

Science Village har sitt kontor i centrala Lund. Här finns bland annat möteslokaler.

Mitt emellan MAX IV och ESS planeras Science Village Scandinavia, en forskningsmiljö för företag och institutioner. Här är Ulrika Lindmark VD.
- Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet vill göra något mer med forskningsanläggningarna när de ändå byggs. Gör vi inget kommer forskarna bara att flyga in och ut. Om vi tänker oss att en doktorand besöker Lund en vecka för att forska, så vill personen givetvis att forskningsanläggningen ska vara bra, men också att kollektivtrafiken fungerar, att det är lätt att ta sig från flygplatsen till anläggningen och att det är trevligt, tryggt och vackert. En positiv upplevelse gör att personen kanske kommer tillbaka med sin familj för att bo här en längre tid, säger hon.

Här kommer Science Village att växa fram och här ska också spårvägens ändhållplats Science Village/ESS ligga.

Det är dock inte bara forskarna som har glädje och nytta av de nya anläggningarna. Forskningsanläggningarna genererar också andra arbetstillfällen om det finns möjlighet för företag att etablera sig i närheten. Science Village är ett sätt att utnyttja potentialen i MAX IV och ESS. Lunds universitet planerar att etablera sig här och företag kan hyra in sig eller äga sina egna byggnader. I Science Village erbjuds också forskarbostäder för längre eller kortare tid.

ESS kommer mest att användas av akademiska forskare, berättar Ulrika Lindmark. Kunskapen om hur man genomför experiment är komplex. Däremot kommer företagen i Science Village att ha någon form av anknytning till ESS och vara relaterade till materialen som utforskas.

MAX IV ska ha 200-300 anställda och ESS 500-600 fast anställda. Cirka 200 gästforskare kommer att finnas på de två anläggningarna under de perioder som anläggningarna körs. I framtiden vistas 1 000-1 200 personer på anläggningarna varje dag. Till detta läggs personalen på Science Villages egna arbetsplatser, vilket kan bli 5 000-10 000 personer.
- Den här typen av anläggningar finns inte i Sverige, men motsvarande miljöer hittar vi på andra ställen i världen, som i Grenoble i Frankrike och Harwell söder om Oxford. Forskningsanläggningen i Cern känner många till. Den är inriktad på grundforskning medan ESS ska användas till mer praktisk anpassad materialforskning. ESS står på det sättet närmare konsumenten, säger Ulrika Lindmark.

Lunds universitet har en stor betydelse för Lund och stadens framtida utveckling. Universitetets lokaler är spritdda över Lund. I centrum, precis vid Domkyrkan, ligger universitetshuset.

När Lund utvecklas och växer förstärker staden sin vetenskapliga prägel.
- Lunds universitet är enormt viktigt. Det är inget kulturskifte när Lund får två stora forskningsanläggningar. Det är kulturförädling. Lund utvecklar sin egen personlighet kan man säga, säger Ulrika Lindmark.

Är det ändhållplatsen eller starten för spårvägen i Science Village? Det återstår att se!

Spårvägen har sin ändhållplats vid Science Village. Eller är det kanske här spårvägen startar? En person som bor i Tollarp kan ta buss eller bil, parkera på en pendlarparkering och sedan ta spårvägen till jobbet på sjukhuset. Ulrika Lindmark tycker att vi ibland ska vända på vårt tankemönster. Likaså ska vi tänka i längre perspektiv. Generellt när det gäller stadsutveckling är att det tar tid. Är man inte inne i processen är det svårt att överblicka. Hur det ut om tio år? Hur kommer människor att arbeta och leva?

Science Village har inte börjat byggas än, men här finns tydliga visioner och mål. Det första är att så många tillfälliga bostäder som möjligt ska skapas. För att området ska vara levande och tryggt, behövs det människor som vistas där på daglig basis.
Det andra är att Lunds universitet ska flytta verksamheter hit, helst också en del undervisning och studenter. 

Science Village ska inte bara innehålla gästbostäder och arbetsplatser, även kultur ska finnas här. Ett stort Science Center för allmänheten planeras på området. Här ska ESS och MAX IV förklaras, men det ska också finnas utrymme för andra vetenskaper och för konst. Skanska bygger det stora kontorshuset The Loop där det även planeras för en konsertsal tillsammans med Musik i Syd.

Till sist ska stadsplaneringen hjälpa människor att mötas på ett bättre sätt. Då krävs bland annat en trevlig utemiljö.
- Strax söder om Science Village har en stor park som ska skydda från blåst och skapa en grön utemiljö anlagts. Den heter Vindarnas Park. Belysning är viktigt för att människor ska känna sig säkra. Sedan vill vi skapa samlingsplatser på vissa utvalda ställen. En sådan är spårvägshållplatsen vid Rydbergs torg. En annan är det gång- och cykelstråk som ska sträcka sig genom Vindarnas park och gå mellan MAX IV och ESS innanför Odarslövsvägen. Här ska det finnas restauranger och caféer, säger Ulrika Lindmark.

Spårvägen kommer att binda ihop Lunds centrum med de nya stadsdelarrna i Brunnshög där 40 000 nya Lundsbor kommer att bo. Bilden visar kommunhuset Kristallen med dess gröna fasad.

I dag ligger MAX IV och ESS långt från Lunds centrum, men med utvecklingen av stadsdelen Brunnshög kommer det på sikt att bo 40 000 nya Lundabor här. För många blir Science Village Lunds fönster mot världen, berättar Ulrika Lindmark som säger att hon har hört att anledningen till att ESS hamnade i Lund och Sverige dels är att vi redan har ett väl utvecklat fjärrvärmenät och därmed kan återanvända spillvärmen från anläggningarna och dels att vi har närhet till en internationell storflygplats med god kollektivtrafik hela vägen fram till ESS.

Spårbunden trafik symboliserar trygghet, säkerhet och miljövänligt resande.

- ESS hade inte legat här utan spårvägen. Spårbunden trafik har en större attraktionskraft på fastighetsinvesterare än busstrafik. En busshållplats kan flyttas, det gör vi inte så lätt med en spårväg. Även för den enskilde personen finns en i dag stor dragningskraft i spårburen kollektivtrafik, något som inte fanns tidigare på samma sätt. Stadsdelen Hyllie hade inte varit vad det är utan tågstationen. Orter i Skåne växer när de får en pågatågstation. Jag jobbade tidigare med byggprojektet Triangeln i Malmö. Jag såg hur staden förändrades och fick en ny framsida när Triangelns tågstation med sin igloo dök upp. Tåg symboliserar något tryggt, säkert och miljövänligt, säger Ulrika Lindmark.

Text/foto: Kristina Strand Larsson.

En stad som Lund består av årsringar från olika tider. Här står den snart 900-åriga Domkyrkan tillsammans med byggnader som tillkommit under de senaste århundradena. Domkyrkoforum blev klart 2011. Allting förändras alltid.

Text/foto: Kristina Strand Larsson.