Ökade byggkostnader och exploateringsinkomster för spårvägen

13 november, 2018

Byggkostnaderna för spårvägen prognosticeras bli cirka 25 mkr högre än budgeterat. Samtidigt har exploateringsavtal tecknats som sedan igångsättningsbeslutet ökat inkomsterna med 96 mkr.

Beslutet att genomföra spårvägsbyggnationen fattades i kommunfullmäktige i december 2015. För investeringen avsattes 746 mkr med 298,4 mkr i bidrag via statens stadsmiljöavtal. I beslutet ingick ett uppdrag till tekniska nämnden, att 50 procent externfinansiering skulle uppnås. I Sverigeförhandlingen har därefter detta säkrats via ett nytt statligt bidrag på drygt 74 mkr.

Spårvägsprojektet är upphandlat i en så kallad samverkansentreprenad. Detta innebär att parterna har full insyn och tar gemensamma beslut om genomförandet vilket ska säkra att projektet genomförs enligt tidigare beslut om kvalitet och standard. I projektet sker kontinuerliga uppföljningar. Risker och möjligheter i ekonomin analyseras kontinuerligt tillsammans med entreprenören. Senaste prognosen visar att projektets kostnader kommer att bli något högre än budgeterat:

- Vi avsatte fem procent i budgeten för oförutsatta händelser, ett så kallat riskpåslag. Det är flera faktorer som gjort att vi nu tror att projektet blir dyrare. Idag bedömer vi att det kan komma att krävas cirka åtta procent. Det är framförallt ledningsomläggningarna som blivit dyrare. Sedan är det en utmaning att ha en budget som inte indexuppräknats i ett projekt som löper över flera år. Att dessutom bygga i en högkonjunktur innebär ökade kostnader för entreprenören, vilket slår igenom, säger kommunens projektchef Pernilla von Strokirch.

Något annat som påverkat spårvägens ekonomi är överklagandet av de arkeologiska utgrävningarna vid Allhelgonakyrkan. På grund av den långdragna rättsprocessen fick spårvägen byggas i en annan ordning än planerat. Detta gjorde att de ursprungliga planerna fick ändras och arbetet blev mindre effektivt och därmed dyrare.

Även kostnaden för väderskydden vid hållplatserna har blivit högre än beräknat.

Sedan beslutet om spårväg fattades har planeringen av husbyggnationer längs stråket fortskridit. En planering som har förutsatt att spårvägen kommer på plats. Kommunen har därför kunnat säkra framtida bidrag från exploateringar i Science Village Scandinavia och på Domkyrkans mark till ett värde av 96 mkr.

- Spårvägen är en viktig pusselbit för exploateringen på Brunnshög. Den har påverkat intresset och därmed vårt värde på marken. Därutöver har vi glädjande nog kunnat säkra inkomster från de exploateringar där kommunen inte äger mark, säger exploateringsingenjör Börje Fennhagen.

Spårvägen beräknas vara färdigbyggd i augusti 2019 och första spårvagnen beräknas rulla under senvåren 2020.

Sydsvenskan skriver om spårvägens kostnader

12 november 2018: Spårvägen blir 26 miljoner kronor dyrare

31 augusti 2017: Spårvägsutgrävning överklagad till högsta instans

12 februari 2017: Så ska spårvägen ge plus till kommunens ekonomi