Lunds nya översiktsplan godkänd av byggnadsnämnden

24 augusti, 2018

Lund ska bli tätare, växa inifrån och ut och det ska bli möjligt att bygga 26 000 nya bostäder fram till 2040. De målen ligger fast menar byggnadsnämnden som under torsdagen beslutade skicka förslaget till ny översiktsplan vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Allt talar för att Lunds befolkning kommer att fortsätta växa. Den översiktsplan som byggnadsnämnden nu godkänt möter det genom att planen ger möjlighet att bygga 26 000 nya bostäder fram till 2040.

Brunnshög, Kunskapsstråket, stadskärnan, Västerbro, Råbylund, Källby, Stångby och stationsområdet i Dalby är kommunens större områden för hållbar och attraktiv stadsutveckling. I dessa områden planeras en stor del av de kommande tjugo årens nya bostäder och näringslivsetableringar.

En viktig utgångspunkt är nämligen att kommunen i första hand ska växa inifrån och ut. En annan att tätorterna ska växa så att det är möjligt för många att gå, cykla och åka kollektivt och därför bör det byggas som mest i stations- och hållplatslägen i starka kollektivtrafikstråk. En stor del av tillväxten föreslås ske genom förtätning, mer än hälften av de nya bostäderna planeras i befintliga områden.

En tredjedel av bostäderna föreslås byggas utanför Lunds tätort. Förtätningar i de östra tätorterna kan, om dagens bostadsutbud breddas, ge ett större underlag för näringsliv och handel och mer levande orter.

– Vi är mycket nöjda med förslaget till nya översiktsplan för Lund. Det ger möjlighet för 26 000 nya bostäder i Lund fram till 2040. Vi ger också goda möjligheter för Dalby, Södra Sandby Veberöd och Genarp att växa och utvecklas, den nya översiktsplanen lever upp till målsättningen att hela Lunds kommun ska leva, säger Björn Abelson (S), ordförande i Byggnadsnämnden i Lund.

Utanför tätorterna visar översiktsplanen hur landsbygden och naturen kan ges möjlighet att utvecklas. Grönblåa huvudstråk, både i och utanför staden, ger lundaborna möjlighet att röra på sig och njuta av natur och parker. En viktig hänsyn är hur klimatförändringar möts genom att ta bättre hand om vatten och planera för stora nederbördsmängder.

Ny verksamhetsmark lokaliseras med god tillgänglighet för godstransporter, möjlighet till framtida kollektivtrafik och stadsnära sammanhang. Men också när det gäller verksamheter tar planen fasta på förtätningsprincipen, att hellre hushålla med den mark som finns än att ta ny mark i anspråk.

– I Lunds nya översiktsplan skapas möjligheter för Lunds näringsliv att etablera sig, växa och utvecklas i Lunds kommun. Att skapa ny mark för näringslivet har varit en av de viktigaste förändringarna i Lunds översiktsplanering inför framtiden, säger Björn Abelson (S), ordförande i Byggnadsnämnden i Lund.

Under maj och juni hade lundabor och andra intressenter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget en andra gång.

– De synpunkter som vi har fått in under både samråd och utställning har varit värdefulla och bidragit till en tydlig översiktsplan. Vi har fått en bekräftelse på att inriktningen och vägvalen när det gäller den översiktliga planeringen delas av många. Det gedigna underlaget kommer vi även att ha stor nytta av i många andra planeringssammanhang, till exempel när vi nu håller på att ta fram en fördjupad översiktsplan för Källby, säger Cecilia Hansson, översiktsplanechef.

Läs mer i pressmeddelande från Lunds kommun.