Frågor och svar om Lunds spårvagnar

8 oktober, 2018
Bild för - Lund_Exterior_0000_red.jpg

Det finns ett stort intresse för spårvagnarna och flera personer har ställt frågor på bland annat spårvägens facebooksida. Här har vi samlat några av dessa frågor samt ställt nya till Håkan Henmyr, projektchef Skånetrafiken och Jasna Martinsson, strategisk utvecklare för serviceresor och tillgänglighetsfrågor på Skånetrafiken.

Den 21 juni blev det klart att det spanska företaget CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) ska leverera de sju spårvagnarna som ska trafikera Spårväg Lund C - ESS. Spårvagnarna kommer att ha modern funktion och design med stort fokus på tillgänglighet. Avtalet är ett helhetsåtagande om leverans av spårvagnar och underhåll under tio år.

Hur många kan åka med spårvägen?

Spårväg Lund C – ESS får sju spårvagnar med en längd på cirka 33 meter. En spårvagn har ungefär samma kapacitet som fyra vanliga stadsbussar. Sammanlagt har spårvagnen plats för cirka 200 resenärer, varav 40 sittande.

När levereras den första spårvagnen?

Planerad leverans av den första vagnen är i februari 2020. Den ska först och främst användas för tester och godkännanden av depån under en månads tid. Det är denna vagn som sedan ska rulla ut först på banan och utifrån vagnen ger vi efter noggranna tester godkännande för snabb leverans av de övriga sex.

När startar den reguljära trafiken?

Våren 2020.

Hur tillgängliga är spårvagnarna?

En spårvagn har sex dörrar på varje sida, varav fyra dubbeldörrar och två enkeldörrar. På- och avstigning sker i alla dörrar. Detta gör det smidigt och enkelt att stiga på och av.

Det blir samma golvnivå i hela spårvagnen, detta gör det enkelt att förflytta sig inne i vagnen.

Spårvagnen har låg instegshöjd och stannar nära plattformen vilket gör det lätt att ta sig ombord och stiga av. Målet är att insteget från hållplatsen in i spårvagnen ska vara max femtio millimeter. Det ska vara enkelt att ta sig ut och in ur spårvagnen med hjälpmedel. Spårvagnarnas goda tillgänglighet är en stor fördel för alla som reser till och från bland annat Universitetssjukhuset.

Spårvagnarna kommer att ha fyra flerfunktionsutrymmen i varje vagn. Flerfunktionsutrymme är placerade i början och slutat av vagnen, detta på grund av att två rullstolar ska ha möjlighet att resa tillsammans. Rullstolsplatserna är placerade mittemot varandra och kunderna reser med ryggen i färdriktningen.

Flerfunktionsutrymmet kan användas av rullstolar, barnvagnar och passagerare som vill stå. Målet med flerfunktionsutrymmena är att öka tillgängligheten både genom att utöka antalet platser för hjälpmedel och att göra det enkelt och tryggt att ta sig in och ut med hjälpmedel. Flerfunktionsutrymmena placeras mellan två dubbeldörrar.

I varje vagn ska det finnas åtta stycken (tjugo procent) prioriterade sittplatser. Dessa platser kläs i en annan färg än de övriga. De prioriterade sittplatserna ska ha armstöd och blir lätta att nå från dubbeldörrarna. De prioriterade platserna kommer också att ha extra utrymme så att resenärer kan ta med hjälpmedel som till exempel en rullator. Dessutom har vi arbetat med flödet generellt för att på så sätt förbättra av- och påstigning för alla passagerare. Det gynnar även de med funktionsvariationer att andra resenärer kommer på och av spårvagnen snabbt och enkelt.

Handtagen i spårvagnen ska vara greppvänliga. Spårvagnens form ska upplevas som öppen och trygg.

Hela spårvagnen ska ha hörselslinga och kommunikationssystem till föraren kommer att finnas vid rullstolsplatsen så det går att påkalla hjälp vid behov.

Det kommer att finnas USB-uttag i vagnarna.

Hur tänker ni kring säkerheten ombord?

Spårvagnsförarna kör på sikt, vilket betyder att de har uppsikt över trafiksituationen och kör spårvagnen manuellt. Mycket vikt läggs vid att spårvagnsförarna ska vara välutbildade. Det kommer inte att finnas annan personal ombord på spårvagnarna. På samma sätt som på tåg och bussar ska spårvagnarna att ha kameror ombord. Vid en anmälan kan filmerna spelas upp. Alla filmer raderas kontinuerligt och sparas inte. När det gäller rullstolar och barnvagnar så ska de kunna sättas fast i vagnarna.

Vilka kör spårvagnarna? Kan man ha kontakt med föraren vid på- och avstigning?

Spårvagnarna körs av specialutbildade spårvagnsförare. De kommer även att arbeta som busschaufförer och dela sin tid mellan trafikslagen. Du kan inte att tala med spårvagnsföraren under trafik.

Hur kommer spårvägen att knytas ihop med Skånetrafikens övriga trafik?

Spårvägen knyts sömlöst ihop med Skånetrafikens övriga trafik. Du kan byta från tåg eller buss till spårvagn och vice versa. Samma biljettsystem gäller. Du kommer att kunna köpa biljett ombord på spårvagnen med hjälp av ett kontaktlöst kreditkort. Även i biljettautomaterna på Lund C ska du kunna köpa biljett. Allt större del av biljettförsäljningen sker dock genom Skånetrafikens app.

Kommer det att finnas bildskärmar för digital information?

Liksom på Pågatågen ska det finnas digitala informationsskärmar på spårvagnarna. Skärmarna kan visa information från Skånetrafiken och om kommande hållplatser och tider samt nyheter och reklam. På spårvägshållplatsen vid sjukhuset ska digitala informationsskärmar installeras i väderskyddens tak. Realtidsinformation där du kan se när nästa spårvagn kommer, ska finnas på alla hållplatser. Hållplatserna ska också ha interaktiva skärmar där du kan klicka dig fram och söka information. Dessa skärmar blir taltolkade för synskadade.

Varför är spårvagnarna gröna?

Den gröna färgen är i linje med Skånetrafikens varumärke och designkoncept för stadstrafik.

När startar tillverkningen av spårvagnarna och var sker den?

Tillverkningen av vagnarna startar våren 2019 och kommer att ske i Zaragoza och Beasin i Spanien.

Hur länge ska spårvagnarna provköras innan de driftsätts?

Planerad driftsättningsperiod är fyra månader. Spårvägssystemet i Lund körs på sikt och har ingen komplicerad signalanläggning. Vagnarna är en beprövad konstruktion och vi kommer i princip att klimatanpassa samt göra mindre förändringar i inre design, vilket gör att själva modellen i grunden är standard

Vad gör vi om det behövs fler vagnar?

Det finns option på ytterligare tre vagnar. De kommer beställas när ett behov av ökad kapacitet uppstår. Det finns också en option på förlängning av vagnarna till cirka 45 meter. Även detta när ett behov av ökad kapacitet finns.

Varför köpte vi inte samma spårvagn som Stockholm som också köper vagnar av CAF?

Vi lever under lagen om offentlig upphandling som starkt begränsar möjligheterna till samordnade upphandlingar. Att samordna detta med till exempel Stockholm eller Oslo hade helt enkelt varit för komplext. Vår förhoppning har hela tiden varit att vinnande leverantör skulle hitta en motsvarande produktion - och en större sådan - som vi kunde hamna i. Vi har därför inte ställt särkrav. En bra idé, men med komplexiteten och långa ledtider har det inte gått. När det gäller CAF-vagnarna i Stockholm så är de inte stadsspårvagnar, utan en annan typ av vagn från samma leverantör. Vagnarna som rullar i Stockholms stadstrafik är byggda för högre hastigheter och har därför andra säkerhetskrav. Eftersom vagnarna är byggda för andra hastigheter och krav, blir de också större och framförallt tyngre än sina stadsmotsvarigheter i andra städer. Även bogiekonstruktionen är annorlunda gentemot spårvagnarna som ska rulla i Lund.

Vilka material används i en spårvagn?

Till spårvagnar används bland annat stål och aluminium. Vi lägger extra fokus på att materialen ska ha hög korrosionsfasthet, vilket betyder att de inte ska rosta.

Är vagnarna miljövänliga?

Vi har ställt stränga miljökrav när det gäller tillverkning, drift, depå och den framtida skötseln av vagnarna vid till exempel rengöring. Spårvagnarna drivs av grön el och har teknik för att återvinna bromsenergi.

Vem designar inredningen? Hur kommer den att se ut?

CAF tillverkar spårvagnarnas inredning utifrån Skånetrafikens designmanual. Det gäller även förarmiljön och de tekniska kvalifikationerna. Det ska finnas miljöcertifiering på allt.

Kommer spårvagnen att plinga?

Spårvagnsföraren kan använda en plingsignal manuellt. Föraren ska plinga när spårvagnen lämnar sin hållplats.

Hur minimeras EMF – elektromagnetiska fält?

Spårvagnarna i Lund har den bästa konstruktionen på marknaden för att minimera elektromagnetiska fält. Lunds vagnar använder samma system som i Utrecht, där mycket arbete lagts på att finna metoder för att minimera de elektromagnetiska fälten.

Fakta om trafiken

  • Linjen är 5,5 km lång med 9 hållplatser.
  • Att åka från Lund C till ESS med spårvagnarna tar 14,5 minuter, medelhastighet 21,5 km/h.
  • Spårvagnarna kommer att trafikera alla dagar kl 05–24, fredag och lördag natt fram till kl 02.
  • I högtrafik (vardagar kl 06–09 och 14–18) planeras en avgång var 7-8:e minut.
  • Övrig tid körs en tur minst var 20:e minut.