Den viktigaste mötesplatsen på Ideon

14 december, 2018

Ideonområdet utvecklas och Ideontorget är en central del i den utvecklingen. Torget planeras vara en viktig offentlig mötesplats med bland annat spårvagnshållplats, caféer och handel. Idag beslutade byggnadsnämnden att skicka ut detaljplanen på samråd. – Förhoppningen är att detaljplanen gör Ideon till en mer levande stadsdel och att vi samtidigt får ett stort antal nya arbetsplatser i attraktivt läge, säger Björn Abelson (S), Byggnadsnämndens ordförande.

Området har idag en stark profil som företagsområde där caféer och andra serviceverksamheter ofta ligger gömda inne i husen, men det föreslås förändras. Detaljplanen utgår från Ramprogrammet för Ideon och Pålsjö företagsområde där bland annat synlig service, mötesplatser och kollektivtrafik lyfts fram som viktiga för att göra området mer attraktivt.

Det nya torgets spårvagnshållplats är snart klar och nu planeras en torgyta som innehåller flera mindre platser. Torgets inramning blir cirka 35000 kvadratmeter nya kontorsytor med möjlighet för till exempel caféer och närbutiker i bottenplan. De nya byggnaderna kommer vara upp till nio våningar höga med entréer ut mot torget för att skapa en öppen upplevelse och bidra till naturliga möten.

Utöver Ideontorget innehåller detaljplanen även en del av ett nord-sydligt cykel- och gångstråk, Idépromenaden. Stråket sträcker sig från Ekonomicentrum i söder till Ideon Gateway i norr och ingår som en bärande idé i ramprogrammet. I detaljplanen föreslås Idépromenaden utformas som gångfartsområde där motortrafiken sker på de gående och cyklisternas villkor.

– Istället för husens baksidor kommer entréer vändas mot stråket. Idépromenaden blir fogen mellan de olika verksamheterna, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör i Lunds kommun.

Förutom att skapa ett mer attraktivt stråk och bättre förbindelser mellan LTH-området och Ideon är syftet att förtäta med ny bebyggelse längs Idépromenaden. Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av IKDC på västra sidan om Idépromenaden. Med hänsyn till Ideontorgets framtida roll som kollektivtrafiknod och utvecklingen av Idépromenaden kan den nya byggnadens entré utvecklas till IKDC:s viktigaste. Söder om den nya byggnaden planeras även en fyra till sju våningar hög byggnad med forskning och utbildning samt cirka 100 studentbostäder.

Idag ligger ett mindre hotell öster om Idépromenaden. Detaljplanen möjliggör en stor tillbyggnad norr om den befintliga byggnaden vilket betyder att hotellet i framtiden kommer kunna rymma cirka 230 hotellrum. Den nya byggnaden kommer vara upp till nio våningar med möjlighet till en skybar överst med utsikt över Lundatrakten. Hotellet kommer att få en ny huvudentré ut mot Ideontorget. Utöver entréfunktioner kommer även café och restaurang finnas på bottenplan.

Läs mer i pressmeddelande från Lunds kommun.