De djupa schaktens tid är förbi

7 november, 2018

Även om det ännu dröjer innan spårvägsbygget är helt klart, når vi då och då ett par delmål. I samband med byggandet av spårvägen har många ledningar under mark flyttats eller lagts om, för att göra spårvägen driftsäker i framtiden.

Ledningsarbetena har inneburit många djupa schakt i stadsmiljön, vilket krävt mycket plats i gaturummet. Vissa av groparna har nått ett djup på 6 meter.

Under hösten har dessa arbeten färdigställts och i oktober kopplades de sista ledningarna mot fastigheter. Därmed har Lund fått ett helt nytt ledningsnät på flera ställen, ett ledningsnät som anpassats för framtida behov, med bättre kvalitet och längre livslängd. Ledningar för el, fjärrvärme, vatten och avlopp behöver bytas ut med jämna mellanrum och nu har Kraftringen och VA-syd passat på att dessutom förbättra kapaciteten.

Kommande schaktarbeten för spårvägen görs i grundare schakt, för att förbereda för själva spårbyggnationen med överbyggnad, kanalisation och ytskikt.