Bostäder och arbetsplatser för en växande befolkning

20 april, 2018

Lund ska växa med 26 000 nya bostäder fram till 2040. Främst genom att bygga tätare och genom att växa inifrån och ut. Det är grundtankarna i förslaget till ny översiktsplan som byggnadsnämnden nu har beslutat är klar för utställning.

De senaste tio åren har Lund vuxit med 14 000 invånare och prognoserna talar för att befolkningen kommer att fortsätta öka. Inte bara hur mycket, utan också var och på vilket sätt Lund ska växa är viktiga frågor som förslaget till ny översiktsplan tar upp.

Brunnshög, Kunskapsstråket, stadskärnan, Västerbro, Råbylund, Källby, Stångby och stationsområdet i Dalby är kommunens större områden för hållbar och attraktiv stadsutveckling fram till 2040.

– I dessa områden planerar vi en stor del av de kommande tjugo årens nya bostäder och näringslivsetableringar. Genom att fokusera utbyggnaden och bygga färdigt områden kan en attraktivitet och hållbarhet stärkas samtidigt som kommunernas investeringar i både fysisk och social infrastruktur kan utnyttjas effektivt, säger Cecilia Hansson, översiktsplanechef Lunds kommun.

En viktig utgångspunkt är att kommunen i första hand ska växa inifrån och ut. En annan att tätorterna ska växa så att det är möjligt för många att gå, cykla och åka kollektivt och därför bör det byggas som mest i stations- och hållplatslägen i starka kollektivtrafikstråk.

Av de total 26 000 bostäder som ska kunna byggas fram till 2040 säger förslaget att en tredjedel bör byggas utanför staden Lund. Tätorterna i östra Lund har, liksom landsbygden, har utöver närheten till västra Skånes arbetsmarknad också närhet till natur och rekreation.

– Lunds nya översiktsplan ger goda förutsättningar för hela Lund att utvecklas. Hela Lund ska leva! Förtätningar i de östra tätorterna kan, om dagens bostadsutbud breddas, ge ett större underlag för näringsliv och handel och mer levande orter. Närheten till natur, en öppen och lugn bykänsla plus goda pendlingsmöjligheter kan skapa goda förutsättningar för ett attraktivt boende som kan komplettera och erbjuda något som staden inte kan, säger Björn Abelson (S), Byggnadsnämndens ordförande.

Om översiktsplanering

I en översiktsplan berättar kommunen hur man vill att mark, vatten och den befintliga stadsmiljön ska användas, bevaras och utvecklas på längre sikt. Översiktsplanen ska också ge en god överblick av hur man planerar att förändra övergripande strukturer och göra tydligt hur man ser på den framtida utvecklingen.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men är vägledande och spelar en viktig roll i kommunens fortsatta utveckling. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.

Nu går förslaget till översiktsplan ut på det som kallas utställning. Det är en andra möjlighet att tycka till om innehållet, den första var under samrådet som ägde rum under hösten 2017. Senast den 4 juli behöver stadsbyggnadskontoret ha synpunkter.

Under maj och juni kommer lundabor och andra intressenter kunna ta del av valda delar av innehållet i form av en utställning i Kristallen foajé, Brotorget 1. Det kommer även att ordnas några informationstillfällen. 

Läs mer i pressmeddelande från Lunds kommun.