600 nya studentbostäder planeras

29 november, 2018

Lund kan få 600 nya studentbostäder i Ideonområdet. Idag har stadsbyggnadskontoret fått i uppdrag av byggnadsnämndens arbetsutskott att utreda möjligheten att bygga fler bostäder öster om universitetsområdet.

Akademiska hus som har ansökt om detaljplanen vill bygga hus med service och samlingslokaler i bottenplan och studentbostäder ovanpå. Deras idé är att servicen ska finnas tillgänglig från gatan medan samlingslokalerna placeras in mot de gröna innergårdarna. I planansökan uttrycker Akademiska hus också en önskan om att skapa utåtriktade funktioner och gemensamma studiemiljöer som knyter samman och ger området en anda av lärande och aktivitet.

Idag finns det temporära studentbostäder på delar av planområdet. Tanken är att ersätta dem med två nya kvarter där husen planeras bli mellan tre och åtta våningar.

– Glädjande och spännande med nya detaljplaner som kan ge 600 nya studentbostäder och där Akademiska hus blir en ny stor hyresvärd för Lunds studenter i framtiden. Lund behöver fler studentbostäder för att minska bostadsbristen, men också för att ge möjlighet för Lunds universitet att växa i framtiden. Fler studenter ska få möjlighet att flytta till Lund för att ta del av Lunds blomstrande studentliv, säger Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande.

I planuppdraget som nu stadsbyggnadskontoret fått ingår även att utveckla och rusta upp de allmänna platserna inom planområdet. Syftet är att skapa ett mer tätt och stadsmässigt gaturum, bland annat genom att skapa ett stråk mellan de två nya kvarteren. Stråket kommer att länka ihop universitetsområdet väster om planområdet med Forskarparken i öst och i förlängningen även företagsområdena Ideon och Medicon Village.

– Vi ser en fortsatt ökad aktivitet från fastighetsägarna i Ideon och Medicon Village. Det är en mycket positiv utveckling och ett resultat av att en långsiktig strategisk planering av kommun och fastighetsägare tillsammans. De nya stadsmiljöerna som växer fram ger nya kvaliteter till området. Spårvägen som realiseras bidrar också till att ge en långsiktighet och ger stark koppling till såväl stadskärnan som ESS, med Ideon i mitten, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör.

Läs mer i pressmeddelande från Lunds kommun.