Vandring längs spårvägen vid Ideon och LTH

31 augusti, 2017
Bild för - P4S_5323.jpg

Mellan Ideon och Lunds tekniska högskola syns det tydligt hur sträckningen av spårvägen ska se ut. En schaktad väg fylld med grus och sand, omgiven av byggstaket, möter cyklister och fotgängare. Det mesta arbetet sker just nu under mark med vattenledningar och nya rör för fjärrvärme och fjärrkyla.

Ibland ser det ut som om ingenting händer, men det betyder att ett arbetsmoment inväntar ett annat. Arbetet måste ske i rätt ordning och systemen för vatten, värme och kyla måste fungera hela tiden.

Anders Kjellson är byggledare för Lunds kommun. Han guidar längs spårvägen mellan Ideon och Lunds tekniska högskola och visar vad som är på gång. Vid Ideon och Mobile Heights, där den nya bron över E22 ska byggas, är de djupa schakten täckta med vit geotextil. Grävmaskiner med extra lång räckvidd är i arbete. Backen som finns där i dag ska bort till fördel för cyklister och spårväg.


- Säkerheten är alltid viktig. Inför varje grävning bedömer geotekniker markens beskaffenhet. Maskinisterna själva är också mycket duktiga på att analysera kvalitén på jorden, säger Anders Kjellson.


Lite längre ner längs spårvägen mot LTH, ligger stora svarta rör. De används till vattenledningar och Anders Kjellson berättar att de kommer i mindre bitar och sedan svetsas samman i delar om 90 meter. Därefter läggs de plats för att sedan sättas samman. Det är säkrare att svetsa rören uppe på marken än nere i gropen.

- Den gamla vattenledningen mellan vattentornet och vattenverket ska ersättas. Även den mindre distributionsledningen till fastighetsägarna byts ut. Ledningarna låg i vägen för spåren och VA Syd passar då på att byta ledningarna för att uppgradera till nyare och bättre, säger Anders Kjellsson.

Innan en ny ventil kopplas på kan inte vattnet ledas i de nya ledningarna. Ventilen byts i vecka 38. När vattenledningarna flyttas, flyttas även spill- och dagvattensbrunnar samt rör för fjärrvärme och fjärrkyla.

Rören till fjärrvärmen är isolerade och ytterligare ett rör finns utanpå för extra säkerhet. Skulle det bli en läcka i ett rör under spåren är de konstruerade så att vattnet leds åt sidorna och inte upp under spåret. När rören ska bytas om 30 år kan man också återanvända det utanpåliggande röret.Alla rör isoleras med grus och sand. Gruset är så kallat 0-90-bergkross där de minsta stenarna kallas noll och de största 90. Fin sand utan stenar läggs närmast ledningarna.

När det grävs i jorden dyker också gamla rör upp. Gasledningar som slutade användas på 1950-talet kommer fram som ”nutida arkeologiska lämningar”. Ledningarna tas nu bort.

Gammal asfalt återanvänds om den inte har för höga halter PAH-oljor, en produkt som slutade användas för länge sedan men som kan finnas kvar i äldre asfalt. Därför tas prover på all asfalt som tas bort.

I schaktets slänter glänser den gula så kallade Lundaleran. Det är en lertyp som är vanlig i Lund och på grund av att den är tung och fast är den mycket säker när man bygger schakt, berättar Anders Kjellsson. Vid Lunds tekniska högskola växer träd. De har klarat sig bra, träden har inga rötter som växer ner i schaktet, vilket gör att det inte finns risk att de skadas.


Bredvid spårvägen byggs en cykelväg. För att den ska bli stabil packas flera lager av grus och sand.

- Även om vi packar noggrant gör naturen alltid det bäst själv. Ju längre marklagren får ligga, desto hårdare blir packningen, säger Anders Kjellsson.

Vid kemicentrum ska det att finnas en väg för räddningsfordon. Där förstärks marken ytterligare. För att minimera risker och för att spårvagnarna inte ska gå för långsamt, finns på denna spårvägssträcka endast en korsning där biltrafik och spårväg korsas. Tanken är att spårvagnsfärden mellan Lunds central och ESS ska ta 14,5 minuter.