Vandring längs spårvägen från LTH till Lund C

18 september, 2017

Från kårhuset vid Lunds tekniska högskola – genom sjukhusområdet och ner till Lund C – går spårvägen genom tättbebyggda områden där många jobbar, bor eller förflyttar sig. Det ställer stora krav på logistik, skyltning och framkomlighet. Under byggtiden försöker Lunds kommun göra så att det blir lite besvär som möjligt för Lundaborna.

Björn Ståhle, byggledare för markarbetena för Lunds kommun.

 

Söderut från kårhuset följer spårvägen den tidigare Lundalänken. Björn Ståhle är byggledare för markarbetena för Lunds kommun och han berättar att när Lundalänken för buss byggdes i början av 2000-talet, fanns det redan tankar på en framtida spårväg. Många ledningar förbereddes redan då för framtida spårbyggnation, men en del av dessa ledningar måste läggas om då förutsättningarna i viss mån har förändrats.

Här ska spårvägen gå fram i Lundalänken med sträckning mot sjukhuset.

- Alla korsande ledningar som är trycksatta – till exempel vattenledningar – läggs i skyddsrör. Om vattenledningen skulle gå sönder forsar vattnet ut via skyddsröret vid sidan av spårvägen och riskerar därmed inte att spola sönder dess överbyggnad. Denna lösning skyddar spårvägen från vattenskador, säger Björn Ståhle.

Spårvägsbygget vid Universitetssjukhuset. I bakgrunden syns arbetet med den nya infarten för blåljustrafik.

Vid sjukhuset pågår arbeten med ledningsomläggningar och nya gator för sjukhuset. Man bygger också nya provisoriska busshållplatser för att i nästa skede kunna utföra VA-arbeten vid den nuvarande bussterminalen.

Eftersom Lund satsar på gång- och cykeltrafik kommer det att finnas enkelriktade cykelbanor på båda sidor om spårvägen utmed Getingevägen. Det blir även separata bussfiler.

Alla trafiksignaler i området kopplas till spårvägen och signalerna synkas så att spårvagnen får förtur. Spårvagnsförarna har dock alltid själv kontroll över spårvagnen och kan stanna om situationen kräver det.

Ett inhägnat arbetsområde och materialupplag vid S:t Laurentiigatan.

Återfyllning efter ledningsarbete i S:t Laurentiigatan. De orange rören är till fiber för Internet, samt telekablar. De gula rören är för el-ledningar. Allt läggs med precision och mäts in för att senare tiders vägarbetare ska veta precis hur ledningarna dras.

Arbete med stödfyllning runt ett rör.

På S:t Laurentiigatan är nu första omgången med att flytta och förnya ledningar klart på en del av sträckan. VA-arbetena kommer att fortsätta upp mot Allhelgonakyrkan och vidare mot sjukhuset. Nästa steg blir att bygga upp Spårvägens överbyggnad, den yta som slipers och räls läggs på. Överbyggnaden byggs upp av bergkross i olika lager för att skapa god stabilitet. Förstärkningslagret läggs underst och bärlagret läggs därefter.

- När man ska bygga en väg, järnväg eller spårväg, ritas en profillinje som styr placeringen i höjdled. I dag sker detta digitalt. Om att landskap har kullar och dalar behöver man schakta jord från kullarna till dalarna för att vägen ska få en följsam lutning. Målet är alltid att all den jord som schaktats bort ska användas till bygget så att inga överskottsmassor behöver fraktas iväg. Detta är det bästa för både miljö och ekonomi. När vi bygger spårväg inne i centrala Lund är det annorlunda då vi är i en befintlig miljö. Här måste spårvägen anpassa sig och följa den marknivå som finns, säger Björn Ståhle.

Arbetsplatsen vid den blivande spårvägsplatsen Lunds C är inhägnad. Björn Ståhle inspekterar avstängningen.

På Clemenstorget ska spårvägens hållplats Lund C byggas. Nu har förberedelsearbetet startat och en del av torget är inhägnat. Projektet har sparat så många träd som möjligt. Spårvägens hållplats placeras diagonalt på torget och knyter an till nya Lund C och resecentrum.

Foto: Kristina Strand Larsson