Vandring längs spåret från Ideon till Clemenstorget

9 november, 2017
Bild för - P4S_3150.jpg

I det grå höstvädret pågår spårvägsbygget för fullt. Björn Ståhle, byggledare för markarbetena för Lunds kommun, guidar längs spårvägssträckningen mellan Ideon/Mobile Heights och Clemenstorget och berättar vad som är på gång.

- Arbetet med omledningar för vatten, fjärrvärme och fjärrkyla har hållit på under sommaren och hösten. Här vid korsningen Sölvegatan/Scheelevägen skarvas omlagda elledningar ihop och det sker också inkoppling av fjärrvärme och fjärrkyla, säger han.

Gula band markerar att det ligger el-ledningar i marken.

I en av schakterna ligger gula band. Det är markeringsband som ska visa framtidens anläggningsarbetare att under banden finns el-ledningar och här ska de gräva försiktigt. Band i olika färger markerar olika typer av ledningar. Alla ledningar mäts in och har sina egna säkerhetsföreskrifter. Ibland måste schaktningen ske för hand. Runt ledningarna läggs fyllnadsmaterial i form av grus i olika storlekar. Längst in mot känsliga rör läggs stenmjöl eller finkrossat berg i kornstorleken 0-4. Känsliga vattenledningar kringfylls med ännu finare grus i storlek 0-30.

 

Längst in mot känsliga rör läggs stenmjöl eller finkrossat berg.

Den som går längs spårvägssträckningen genom LTH-parken ser att höstens regn har gjort marken lerig och blött. Lundaleran är bra och stabil när det är torr väderlek, men vid fel väderlek - som till exempel under hösten och vintern - är den besvärlig att packa. I hela sydvästra Skåne finns denna lermorän ovanpå kalkberget. I Helsingborgsområdet finns lerskiffer, i Dalby och Södra Sandbyområdet är berggrunden av granit.

 

Höstfärgerna skimrar i LTH-parken.

 

Flyttfåglarna svävar över spårvägssträckningen...

 

- Lermorän som vi har i Lund släpper inte igenom vattnet så lätt. När man hanterar och packar lermorän ska den ha optimal fuktighet så att man kan knåda ihop den som en deg. För mycket vatten gör att allt gungar, vattnet kan inte komma ut. Detta beror på att vattnet hålls kvar via så kallade kohesionskrafter* i leran och man får ett vattenövertryck inne i jorden. Är lermoränen för torr är den också svår att packa ihop. Då är det som att knåda en bröddeg med för mycket mjöl i, säger Björn Ståhle.

Ett sätt att få blöt lera hanterlig är att packa den i flera steg och vänta några dagar emellan så att porvattenövertrycket hinner släppa. Ett annat är att varva med sandlager och pressa ut lerans vatten i sanden.
- När det gäller vägbyggnad och geoteknik så måste vi lyssna till moder jord. Man kan inte forcera de naturliga processerna hur som helst, säger Björn.

För att göra terrassen stabil till spårvägsbygget dräneras konstruktionen med hjälp av perforerade längsgående dräneringsrör. Vatten är en vägkonstruktions största fiende.

 

Cykel- och gångstråket genom LTH-parken ska flyttas till västra sidan av spårsträckningen.

Längs hela spårbygget i LTH-parken finns i dag en provisorisk cykel- och gångväg. Senare i höst ska

denna flyttas till västra sidan av spårsträckningen. Cykelvägen ska ocksåt fungera som räddningsväg.

Vid kårhuset, lite längre ner mot staden, ska marken nu packas när ledningsarbetet är klart. Vid byggstaketet står två vältar som ska slå ihop lera, grus- och sand till ett stabilt underlag.
- Leran behöver knådas ihop och då används en så kallad fårfotsvält med upphöjda klackar på valsen. Därefter ska överbyggnaden packas och då tar den släta välten vid. Då ska förstärkningslager och bärlager som består av krossat berg packas, berättar Björn.

 

En fårfotsvält med upphöjda klackar på valsen används till att knåda leran.

 

Den släta välten packar överbyggnaden till spårvägen.

 

Byggbranschen har mer än hundra år på nacken och det finns branschregler för alla typer av arbeten. Alla som jobbar med byggen känner till regelverken och dess arbetsbeskrivningar, vilka uppdateras och förnyas efterhand av branschen.

I S:t Laurentiigatan har en del av schakten fyllts igen. Några gropar är fortfarande öppna i väntan på vatteninkopplingar. Många ledningar och skyddsrör är färgkodade för att veta vad det är för typ av ledning. Orange rör är till exempel för tele/fiberledningar, gula är el.
Den stora betongledningen är för dagvatten och den mindre för spillvatten (avlopp). Dagvatten är det vatten som rinner ner i brunnarna i rännstenen vid regn.

 

Viktor är grävmaskinist och arbetar bland annat vid spårbygget i S:t Laurentiigatan.

 

- In till byggnaderna längs gatan går med jämna mellanrum så kallade serviceledningar för el, tele, vatten och avlopp. Det är ett omfattande pussel att lösa alla inkopplingar med minimal störning för boende och verksamheter. Alla förväntar sig att allt fungerar i vardagen utan avbrott, säger Björn Ståhle.

 

Arbete med vatten- och avloppsledningar pågår i S:t Laurentiigatan.

 

När allt ledningsarbete är klart och bädden för spårvägen är byggd kommer spåret att börja byggas. Just nu pågår spårmontage i Brunnshög. I vår läggs spåren på väg upp mot ESS samt nere i centrala Lund.

 * Kohesion är den kraft som gör att ett materials molekyler hänger samman.

 Foto: Kristina Strand Larsson.