Måndagen 20/11 stängs korsningen vid Clemenstorget för byggarbete

16 november, 2017

Den 20 november stängs korsningen Clemenstorget - S:t Laurentiigatan - Karl XI gatan för genomfartstrafik. Detta på grund av ett arbete med ledningar i marken som görs i samband med bygget av spårvägen.


Nya vattenledningar ska kopplas samman med befintliga. En uttjänt fjärrvärme-kammare ska rivas, högspänningskablar ska läggas om, ny kanalisation ska in och befintliga ledningar ska justeras för att passa med spårvägskonstruktionen. Till sist kommer överbyggnaden till den kommande spårvägen. 

Avstängningen gäller under hela vintern och hindrar genomfartstrafiken. Behörig trafik på S:t Laurentiigatan får köra in och ut via Karl XI gatan. Övrig trafik hänvisas till Clemenstorgets södra del med in- och utfart via Bangatan. Avstängningen påverkar inte gång- och cykeltrafiken i något större utsträckning.

Under byggtiden för denna etapp upphör Bangatans reglering som bussgata på vardagar mellan kl. 15.00 och 18.00 i södergående riktning. Regleringen i norrgående riktning gäller även fortsättningsvis.