Ett fingeravtryck från medeltiden

7 september, 2017
Bild för - bildtegelsten.jpg

Kulturens arkeologer har gjort en schaktövervakning vid spårvägsbygget längs S:t Laurentiigatan.

Krister Kàm Tayanin, arkeolog vid Kulturen kan berätta om intressanta fynd.
- Schaktningen längs med Sankt Laurentiigatan upp till korsningen vid Allhelgonakyrkan berör enligt äldre kartmaterial bland annat det medeltida Lunds stadsvall och vallgrav. Under 1800-talet jämnades stadsvallen ut och vallgraven fylldes igen. Den information vi kan få i området är spännande då den ger en inblick i befästningens olika skeden och hur det såg ut i gränsområdet mellan stad och land. Under schaktning strax söder om korsningen vid Allhelgonakyrkan påträffades en tidigare stenlagd väg med vagnsspår. I bärlagret till den äldre vägen framkom denna medeltida tegelsten, med fingeravtryck som förmodligen tillhör tegelmakaren.

Länsstyrelsen har beslutat om slutundersökning vid Allhelgonakyrkan
Utanför Allhelgonakyrkan där spårvägen också ska gå fram, genomförde Kulturens arkeologer i slutet av oktober 2016 en arkeologisk förundersökning. Syftet var att fördjupa kunskapen om fornlämningen och klargöra dess omfattning, innehåll, datering och kunskapspotential. Arkeologerna gjorde flera fynd på bara några decimeters djup – gravar, skelettdelar, järnspikar, krukskärvor och ett halvt silvermynt. Länsstyrelsen beslutade att slutundersökning skulle göras. Även denna kommer att göras av Kulturen. Den arkeologiska slutundersökningen ska fördjupa kunskapen om fornlämningen, bland annat genom osteologisk analys av de gravlagdas ålder, kön, sjukdomar och kostvanor.

Länsstyrelsens beslut om arkeologisk slutundersökning har överklagats och överklagandet har nu gått till Högsta förvaltningsdomstolen. Förvaltningsrätten har tidigare slagit fast att den som överklagat inte har rätt att göra det. Kammarrätten gav inte prövningstillstånd. Nu ligger beslutet hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Inga arbeten skadar marken
Lunds kommun kommer nu att ta fram en lösning där marken inom området för den arkeologiska undersökningen inte behöver tas i anspråk under det förberedande arbetet med ledningar. Innan spåranläggningen kan byggas och den angränsande gatumiljön återskapas, sker det mesta arbetet under mark med att lägga om ledningar och kablar. Detta arbete kan starta utanför det område som berörs av den arkeologiska undersökningen. Det blir dock inom ett trängre område vilket försvårar arbetet. Marken där den arkeologiska utgrävningen är tänkt att ske kommer inte att skadas under dessa arbeten.

Arbete med gång- och cykelväg längs Getingevägen samt färdigställande av spårområdet avvaktas tills den arkeologiska utgrävningen är klar då ytan som berörs av de arkeologiska utgrävningarna behöver nyttjas för dessa.

Foto: Krister Kàm Tayanin.