Erika tar prover på spårvägens schaktmassor

28 september, 2017
Bild för - P4S_7337_1.jpg

Erika Camper är produktionsingenjör i spårvägsprojektet. Hon jobbar bland annat med miljöfrågor och provtagning på schaktmassor. När lera, jord och grus grävs upp för arbete med ledningar längs spårvägen tas alltid prover på massorna. Sedan får schaktmassorna olika användningsområden beroende på kvalitet.

- I skånsk jord finns många gånger förhöjda värden av kadmium. Jorden har helt enkelt den sammansättningen här. Inne i centrala staden övervakas schaktarbetet av arkeologer som registrerar och tillvaratar arkeologiska fynd. Även äldre vattenledningar ser dagens ljus i groparna. De ledningar som ligger i spårområdet flyttas, säger Erika.

Ute vid Brunnshög hittades ett så kallat märgelhål i jorden. Märgelhålen grävdes förr för att den kalkrika leran, som kallas märgel, användes som gödning på åkrarna. Hålen som blev kvar är ibland djupa och har branta kanter. Med tiden har de fyllts med grundvatten. Ibland användes märgelhålen också som äldre tiders soptipp för gårdarna. I gropen i Brunnshög hittades glas, flaskor och en stövel.

Gul lundalera förekommer på flera ställen i staden.

Schaktmassorna från spårvägen återanvänds inom olika områden beroende på hur de klassas. Matjorden sparas. Andra massor - som till exempel består av den gula lundaleran – återanvänds på andra sätt. Schaktmassor som har någon form av förorening sänds till Spillepengen i Malmö där de renas. Visionen är att i princip alla schaktmassor ska återbrukas. De förvaras separerade från varandra.
- Spårvägsprojektet har höga miljömål. Schaktmassorna ska i största möjliga mån återanvändas och de får heller inte fraktas för långt. Fordon och maskiner måste också följa riktlinjer när det gäller miljö, säger Erika.

Erika Camper arbetar omväxlande inne på kontoret i Brunnshög och ute längs spårvägsbygget. 

Erika har återvänt till staden där hon föddes för att arbeta med spårvägen. Hon har omväxlande bott i Kanada, USA och Sverige. Jobbet på Skanska är hennes första anställning i Sverige efter examen som Civil Engineer från Concordia University i Montreal. Utbildningen är ungefär som en svensk utbildning till civilingenjör väg och vatten. Innan Erika kom till Sverige jobbade hon ett år som ingenjör på det amerikanska företaget RJA.
- Jag är mycket intresserad av stadsplanering och funderade ett tag på att bli arkitekt. Det som är spännande med spårvägen är att den är del av en större vision. Om några år kommer det att finnas en ICA-affär och bostäder där vi har vårt materialupplag i dag.