Bygget av spårvägen startar den 7 mars

27 februari, 2017

Spårvägen sträcker sig mellan Lund C och ESS, på en 5,5 km lång linje. Det kommer att byggas på flera platser samtidigt för att färdigställa infrastrukturen till första halvåret av 2019.

Den 7:e mars startar byggarbetet på dessa tre platser.  

 

Spårvägen ska byggas både i en befintlig stadsmiljö och på åkermarken på Brunnshög, och förutsättningarna är väldigt olika: på Brunnshög kan gator och spåret byggas i princip direkt, innan staden växer ikapp; i stadsmiljön krävs omfattande förarbeten med att bredda vissa gatusektioner, fälla träd, ta hand om arkeologin och bygga om ledningar – innan det blir aktuellt med att bygga själva spårvägen.

Den 7:e mars startar byggarbetena på dessa tre platser: Kung Oskars väg vid Getingevägen, Sölvegatan vid Kårhuset och Sölvegatan vid E22. 


Kung Oskars väg vid Getingevägen

Vattenledningar behöver byggas om på Kung Oskars väg, mellan Norra Promenaden och Getingevägen. För att kunna göra det arbetet behöver gatusektionen vid korsningen på Getingevägen breddas och anpassas inför ledningsomläggningen. Det förberedande arbetet görs under v.10-12. Arbetet på Kung Oskars väg börjar vecka 12 och pågår fram till påsk.

Så påverkas trafiken:Trafiken påverkas inte av de förberedande arbetena. Vecka 12 stängs den aktuella delen på Kung Oskars väg för motortrafik. Buss- och biltrafiken leds om mot centrum via S:t Laurentiigatan. Gång- och cykeltrafiken förbi byggarbetsplatsen blir begränsad, men möjlig. Följ anvisningarna på plats.

Sölvegatan vid Kårhuset

Ledningar på Sölvegatan vid LTH-parken behöver flyttas och byggas om. Arbetet med ombyggnad av fjärrvärme-, fjärrkyla- och vattenledningar startar vid Kårhusplatsen i vecka 11 och kommer att så småningom att fortsätta mot Ingvar Kamprad Designcentrum.

Så påverkas trafiken: Sölvegatan vid LTH-parken stängs nu helt för motortrafik. Busstrafiken går på nya körvägar redan sedan december 2016. Angöring för behörighetstrafik har byggts om av fastighetsägaren Akademiska hus. Gång och cykeltrafik begränsas något av byggarbetet, men det blir framkomligt, antingen på norra eller södra sidan om byggarbetsplatsen.


Sölvegatan vid E22

Delsträckan på Sölvegatan mellan Scheelevägen och Sångarevägen kommer att få en helt ny karaktär när platsen är färdigbyggd. Gatusektionen breddas rejält, gatunivån sänks med flera meter, vegetationen runt omkring tas bort för att sedan ersättas med nya växter, ledningar byggs om och så gör även bron för E22:an. 

En ny bro kommer att byggas vid sidan av den gamla, i en djup schakt, väster av E22. När den nya bron och platsen runt omkring är färdigbyggda, kommer den gamla bron att rivas och den nya att lanseras på plats. Detta sker först våren 2018. Nu närmst – vecka 10 – stängs gatan för motortrafik för arbetet med att schakta bort jordmassorna och bygga om ledningarna.

Så påverkas trafiken: Sölvegatan mellan Scheelevägen och Sångarevägen stängs helt för motortrafik. Gång och cykeltrafik begränsas något inledningsvis, men kommer att försvåras när arbetet med den nya bron startar. Det blir påtagliga höjdskillnader mellan byggområdet och den omgivande platsen, och det blir trångt att ta sig förbi. Provisoriska gångvägar som förbinder den östra och den västra sidan av staden vid E22 kommer att byggas.

Händer också i mars:

- Besiktning av fastigheter som är nära belägna bygget av spårvägen. Syftet är att dokumentera byggnadernas befintliga skick och skydda dem från eventuell påverkan. Besiktningen görs av företaget Bergsäker AB.

- Fällning av träd på S:t Laurentiigatan och på Sölvegatan. Träden på S:t Laurentiigatan fälls redan under vecka 10 för att säkra framkomlighet för busstrafiken, när den flyttas tillbaka under byggarbetet på Kung Oskars väg. Nya träd på S:t Laurentiigatans södra sida kommer att planteras när gatan färdigställs för spårvagnstrafik 2019.

- Flytt av ett 10-tal träd från Clemenstorget där spårvagnshållplatsen Lund C senare ska byggas. Ett förberedande arbete med rotbeskärning inleds under vecka 10. Under flera dagar i vecka 11 flyttas plataner och lindar till Brunnshög. Särskild information om det kommer i början av vecka 10.

- Arkeologisk undersökning vid Allhelgonakyrkan börjar den 20 mars och pågår i tre veckor. Det är arkeologer från Kulturen som genomför undersökningen.

Trafik och säkerhet

Det blir trånga byggsektioner med djupa schakter och stora maskiner. Principen för trafikföringen är att fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras. Biltrafiken prioriteras inte och i vissa fall kommer att stängs av helt. Lunds kommun uppmanar alla trafikanter i Lund att välja hållbara transportalternativ. Vi kommer att bl. a. erbjuda elcyklar för testcyklister.
 

Det kommer att ta ca två år att bygga spårvägen i Lund. Det blir stökigt under byggtiden, men riktigt fint när det är färdigt. Trafikstart planeras till hösten 2019.