Spårvägsbidrag för utveckling av Ideonområdet

21 oktober, 2016

Lunds kommun, Wihlborgs, Medicon Village och Castellum vill stärka sitt samarbete för att utveckla Ideonområdet, Sveriges mest innovativa företagsområde, ytterligare. Därför har de skrivit en överenskommelse som ska upp för beslut i kommunstyrelsen i november.

-Vi har ett bra samarbete med kommunen på flera områden, och vi står nu inför nybyggnationer och expansion på Medicon Village. En bred samverkan för att skapa nya mötesplatser och bra kommunikationer är angeläget, säger Erik Jagesten, fastighetschef på Medicon Village.

Ideonområdet växer intensivt. Wihlborgs, Castellum, Medicon Village och Lunds kommuns gemensamma mål är att Ideon ska bli en klimatsmart, hållbar och levande stadsdel genom att området förtätas, funktionerna blir fler och de offentliga rummen tillsammans med bebyggelsen ges en mänsklig skala.

För att området ska kunna utvecklas enligt dessa ambitioner är spårvägen en förutsättning. Därför vill parterna i överenskommelsen gemensamt ta ansvar för spårvägens genomförande. Det innebär att ny bebyggelse närmare än 500 meter från spårvägshållplatsen ska lämna ett spårvägsbidrag.

- Som stor aktör i Lund är det naturligt för oss att på olika sätt bidra till stadens utveckling. Spårvägen är viktig för staden som helhet och för Ideon i synnerhet. Med en spårväg blir transporterna snabbare och smidigare, vilket gör det ännu mer attraktivt för företag att etablera sig på Ideon. Kommunikationer är idag en av nyckelfaktorerna för företag som letar lokaler, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter.

- Lund är en viktig delmarknad för oss, där vi vill vara med och utveckla staden. En spårväg gör det möjligt att förtäta på Ideon och det blir enklare för såväl befintliga som nya kunder att ta sig till och från sina arbetsplatser. Samarbete och kommunikation ökar attraktiviteten för området., säger Ola Orsmark, vd region Öresund i Castellum.

Bidraget är på 300kr/kvm per byggd bruttoyta och lämnas i samband med att bygglov beviljas. 
Den föreslagna överenskommelsen är frivillig och innebär även ett åtagande från kommunen utöver utbyggnad av spårvägen, nämligen att Ideonområdet ska prioriteras i kommunens planering.

Ideon Science Park är Sveriges och en av Europas mest framgångsrika mötesplats för visionärer och entreprenörer. Genom gemensamma satsningar förstärks området som ett av världens ledande innovationsmiljöer.

 

- Denna överenskommelse innebär att vi gemensamt stärker hela Ideonområdets utveckling. Wihlborgs, Castellum och Medicon Village visar tydligt att man tror på Lund och vår inriktning på stadsutveckling och attraktiv kollektivtrafik. Tillsammans möjliggör vi nu en tätare, ännu mer levande stadsdel där vi förutom nya möjligheter för innovativa företag också kommer att ge plats för bostäder och service. Det kommer att ytterligare stärka Ideon som en av världens ledande och viktigaste innovationsmiljöer, säger Andres Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Överenskommelsen beslutades i kommunstyrelsen den 2 november.